دزدان عرفان درمانی

دزدان عرفان درمانی
 « آنکس که خواست عارف شود نشد » علی (ع)
در انتقال عرفان درمانی و تلاش برای اشاعه حکمت توحیدی در زندگی عملی و جستجو برای یافتن
مشتاقان این علم نو مواجه با کسانی شدیم که ھمچون دزدانی بودند که به کاه دان

بیشتر بخوانید
چند نسخه نجات

چند نسخه نجات
 
*توبه از گناھان
تنھا روش علاج قطعی ھمه عذابھا.
 
*لقمه ای نان حلال
تنھا داروی شفابخش بیماریھا.
 
*قطع روابط ریائی
تنھا داروی آرامبخش اعصاب و روان.
 
*ترک تھمت ناحق
تنھا راه رھائی از بد بینی و

بیشتر بخوانید
عرفان درمانی به زبان ساده

 
عرفان درمانی به زبان ساده
اگرعرفان به معنای خودشناسی است پس عرفان درمانی ھم بمعنای درمان امراض و رفع مشکلات
بواسطه خود فرد بیمار، بیواسطه دارو و ابزار است : درمان خود بخودی .
امراض و رنجھا موجب تشدید و بروز دوگانگی نفس

بیشتر بخوانید
عرفان درمانی یعنی چه ؟

عرفان درمانی یعنی چه ؟
در نخستین برخورد با عنوان « عرفان درمانی » چنین تداعی می شود که این ھم نوعی درمانگری است
ھمچون انرژی درمانی و رقص درمانی و قارچ درمانی و غیره. ما بجای « عرفان عملی » از«عرفان درمانی »
بیشتر بخوانید