مبانی هستی شناسی عرفانی

تعلیم و تربیت آخرالزمانی
تعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در

بیشتر بخوانید
سیر و سلوک عرفانی

شاید تو باشی
۱- هر کسی دربدر در جستجوی خویشتن خویش است و این جستجوئی ذاتی است.
۲- ولی آدمی در جستجوی خویشتن خویش در به در و شهر به شهر و شغل به شغل و یار به یار می گردد یعنی خویش را در

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ششم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ششم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی اخلاق عرفانی

کتاب صوتی اخلاق عرفانی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۲۶-کتاب صوتی (۱) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۲) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۳) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) -۱۳۹۰(Theosofical Ethics)
۱۲۶-کتاب صوتی (۴) اخلاق عرفانی (رساله

بیشتر بخوانید
کتاب های صوتی عشق شناسی و معماهای عرفانی

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف استاد علی اکبر خانجانی:
۹۵- کتاب صوتی عشق شناسی – ۱۳۸۸(Theosophy of love)
 ۴۳- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) – ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)
 
۷۹- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) – ۱۳۸۷
(Theosophical Journals)
بیشتر بخوانید

دشمنان عشق عرفانی

دشمنان عشق عرفانی
۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به

بیشتر بخوانید
زندگی عرفانی

زندگی عرفانی

۳۴- فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است: زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!

۳۵- همه می دانند که خدا هست و

بیشتر بخوانید
تعلیم و تربیت آخرالزمانی

تعلیم و تربیت آخرالزمانی
 
تعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی

بیشتر بخوانید
عرفان و خون

عرفان و خون
 

جدای اینکه همه عارفان همواره جان در آستین دارند و هر یک دهها موت ارادی را تجربه می کنند تا بقول علی (ع) خالص شوند و بسیاری از آنان به تراژیکترین وضعی شهید شده اند چرا که اسرار در میان

بیشتر بخوانید
نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی
۴۱- از نشانه های بارز انسانهای مبتلا به عرفانهای دجالی و شیطانی اینست که زندگیشان غرق در تشنج و زجر و افسردگی و پریشانی و هذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی. و از

بیشتر بخوانید