طرح یک پارادوکس شیعی

طرح یک پارادوکس شیعی
امامان شیعه برای شیعیان اسوه ھای سعادت و رستگاری در دو جھانند و اصلاً معنای امامت جز این
نیست یعنی پیشوایان و نمونه ھای سعادت و سلامت و ھدایت. پس اگر چنین است چرا شیعیان به یاد
امامان خود گریه

بیشتر بخوانید