ذوق مرگ

ذوق مرگ
 
۲۱- پس چشیدن مرگ، چشیدن روح است، روح خدا: «چون یکی ازشما می میرد و دورش جمع می شوید خدا به او از همه شما نزدیکتر است.» قرآن کریم- «و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج

بیشتر بخوانید
درباره گناه از سخنان امام علی (ع)

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)
اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .
دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .
ترس، بزرگترین گناھان است .
بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

گوش فرا دھید ای اھل دین ، چه عالم و چه عامی :

آنچه را که شما گناه می نامید من آن را عذاب می دانم : دزدی ، زنا
 ، دروغ ، جفا ، وقاحت و خشونت . اینان اجتناب ناپذیرند

بیشتر بخوانید
بزرگترین گناه (چگونه میتوان دلیر شد؟)

بزرگترین گناه (چگونه میتوان دلیر شد؟)
 
علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است. ولی بنظر ما ترس علت العلل گناه و ذات ھمۀ
گناھان است و نه نوعی از گناه . از آدم بزدلی پرسیدند : چرا اینقدر می ترسی کمی

بیشتر بخوانید