شعری از استاد خانجانی

بس که اندر مدرسه تحقیر انسان کرده اند
فارغ التحصیل علم را همچو حیوان کرده اند

 
بس که درمسجد ریا در حلق مردم ریختند
شرع احمد را لباس مکر شیطان کرده اند

 
بس که اندر خانقاه کشف و کرامت بافتند
جهل

بیشتر بخوانید
مصاحبه عرفانی

چند مصاحبۀ عرفانی

* عارفی را پرسیدم : کجائی؟ گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .

* دیوانه ای را پرسیدم : چرا تو را به دارالمجانین آوردند؟ گفت : زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا

بیشتر بخوانید
علم آخرالزمان

علم آخرالزمان
آخرالزمان به معنای به پایان رسیدگی جریانھاست زیرا ھر جریانی ،موجی از حرکت زمان است .
امروزه بن بست ھا موضوعی و فنّی و عارضه ای نیستند بلکه ذاتی و تاریخی و سیستماتیک وساختاری
ھستند درست مثل مسائل و مشکلات یک انسان

بیشتر بخوانید
آیا تعلیم و تربیت ممکن است؟

آیا تعلیم و تربیت ممکن است؟
 
مسئله اینست که آیا می توان جوھره علم و گوھره ربوبیّتی را به دیگران انتقال داد ؟
سخن بر سر انتقال نور است و نه سیاھی و سواد و اخبار و عناوین و خواص.
جرجیاس حکیم از

بیشتر بخوانید
پایان افسرده زندگی دانشمندان

پایان افسرده زندگی دانشمندان
تقریباً ھمه دانشمندان بزرگ و بانیان علوم و فنون و نوابغ ھنری و ادبی در نیمه دوم عمرشان دچار
افسردگی بغایت شدیدی می شوند درست در زمانیکه بایستی بخاطر آنھمه مکاشفات و اختراعات خود
در اوج پیروزی و نشاط و

بیشتر بخوانید
پایان تاریخ دروغ مبارکباد !

پایان تاریخ دروغ مبارکباد !
 
تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغھای بشر است . دروغی بنام تمدن ، دروغی بنام فلسفه ،
دروغی بنام علم ، دروغی بنام تکنولوژی ، دروغی بنام رفاه و پیشرفت ، دروغی بنام آزادی و

بیشتر بخوانید

کنکور: مفرّّ بی هویتی!
براستی جامعه ما از ھر حیث منحصر بفرد است از خوبیھا و بدیھا . معضله کنکور نیز در کشورمان ھیچ
مشابه ای در جھان ندارد.
مسئله اصلی قبول شدن است و سپس قبول شدن در رشته ای که بیشترین شدّت

بیشتر بخوانید
بعد چهارم انیشتن

 

بعد چهارم انیشتن
در تاریخ جدید جھان کشف بعد چھارم را که ھمان زمان است به انیشتن نسبت می دھند ولی خود
انیشتن نیز در تفسیر معنای این بعد درماند زیرا نتوانست زمان مدنظر خود را که یک زمان روحانی –
انسانی است

بیشتر بخوانید
بررسی یک بیماری ملی : دانشگاه زده گی! ( فرهنگ اسراف )

بررسی یک بیماری ملی : دانشگاه زده گی!
( فرهنگ اسراف )
اھل سواد اھل جدل است یا بقول اروپائیان دیالکتیکی و اھل دیالوگ است چرا که کل سیر تعلیم چیزی
جز دیالوگ و گفتگو و چون و چرا و علیت نیست . و

بیشتر بخوانید
نفاق علمی

نفاق علمی
به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر تزویر و نفاق علمی دانست . تمدن مدرن تماما” محصول آموزش
عمومی و اجباری و سواد آموزی می باشد و لذا تمدنی تماما” کتابی و مدرسه ای است . تمدنی که بر
اساس دانش و

بیشتر بخوانید