رشد خرافات و فساد و فروپاشی جامعه

از علل رشد خرافات در جامعه و نتیجه آن:

۴۸- یکی دیگر از علل رشد خرافات در جامعه نامفهوم بودن و کلی بودن واژه ها و ارزشهای کلیدی قرآنی و اسلامی مثل ایمان و کفر و شرک و نفاق و صدق و کذب و

بیشتر بخوانید
راز تباه شدگان

 

راز تباه شدگان
در ھر جامعه ای افراد و اقشاری ھستند که موسوم به تباه شدگانند و مورد نفرت و لعنت کل جامعه ، مثل
روسپی ھا و منحرفین جنسی و قاچاقچیان و جن گیران و رمّالان و… . اینان به مثابه زباله

بیشتر بخوانید
راز جادوگری مدرن

راز جادوگری مدرن

باور به جادو و طلسم و انواع خرافات دیگر از ویژگیھای عصر مدرنیزم است که بشر تکنولوژی پرست در اوج
انکار خدا و مذھب و متافیزیک به طرزی حیرت آور به باور جادو رسیده که ھزار چندان شدیدتر از

بیشتر بخوانید
فلسفه فالگیری

فلسفۀ فالگیری
عصر جدید عصر جھانی شدن ھمۀ امور است از جمله جھانی شدن فالگیری و استخاره و انواع خرافات .
گرایش به فالگیری و انواع شعبات آن، برخاسته از بن بستھای زندگی مدرن است . در واقع میل به فا
لگیری ھمان پناه

بیشتر بخوانید