راز فرقه های ضالّه

راز فرقه های ضالّه
ضلالت ھر فرقه و مکتب مربوط به واژگون سالاری ارزشھای فطری دین است . دراین فرقه ھا ھر ارزشی
ضد ارزش است و ضد ارزشھا حاکم ھستند و بدانھا فخر می شود مثل بی عصمتی ،ریاکاری ، رباخواری ،
ھرزه

بیشتر بخوانید
فلسفه فرقه ها

فلسفه فرقه ها
 
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی فرقه ھای اسلامی را حدود ٧٢ یا ٧٣ فرقه پیشگویی کرده است و نشانه
رحمت دین خود دانسته است.چرا؟
ھر مکتب و مذھبی دارای وجوه و ابعاد و طبقات و درجات حقیقت است. و ھرچه

بیشتر بخوانید
قرآن فارسی

قرآن فارسی
در قرآن کریم می خوانیم که ھر پیامبری بایستی به زبان قوم خودش سخن بگوید . و نیز می خوانیم که
اگر قرآن به زبان عربی اصیل نازل نمی شد ھیچکس در عربستان ایمان نمی آورد . امّی و بومی بودن
زبان

بیشتر بخوانید
« فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان

« فرقه های مدرن » شریعت آخرالزمان
عصر جدید را به لحاظی بایستی عصر ظھور فرقه ھای بی شریعت دانست که از بطن مذاھب قدیم
سربرآورده اند مثل مذھب پروتستان و دھھا فرقۀ فرعی منشعب از آن که از بطن مسیحیت پدید آمده
است یا

بیشتر بخوانید