کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد پنجم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۵ (فلسفه

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه

بیشتر بخوانید
فرهنگ ایرانی

فرهنگ ایرانی
 
۱- جامعه و فرهنگ ایرانی ذاتاً شاعرانه است یعنی اهل شعار! و به مصداق سوره شعرا در قرآن کریم: شعرا کسانی هستند که می گویند آنچه را که نمی کنند و مردمی پریشان خاطر و گمشده اند و هرکه آنها را پیروی

بیشتر بخوانید
من خوبم زیرا دیگران بدند!

من خوبم زیرا دیگران بدند!
 
خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن ھنر نیست بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن ھنر است .
 
یکی از روشھای توجیه و تقدیس بدیھای خویشتن ، تقبیح و لعن کردن ھمان بدیھا

بیشتر بخوانید
مشکل ما چیست؟

مشکل ما چیست؟
(آسیب شناسی فرهنگی)
بزرگترین و محوری ترین مشکل فرھنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینست
که گوھره « نمی دانم » را در ذھن و دل خود از دست داده ایم

بیشتر بخوانید
فرق تحقیر و انتقاد

فرق تحقیر و انتقاد
در سالھای اخیر از بس که از خود تعریف و ستایش کرده ایم در حال خفه شدن ھستیم. بسیاری از ما
ھنوز ھم درعصر ادعای فکر و روشنفکری و تجزیه وتحلیل و فلسفه و علوم انسانی، تفاوت تحقیر و
توھین

بیشتر بخوانید
مشکل ما چیست؟ (آسیب شناسی فرهنگی)

مشکل ما چیست؟
(آسیب شناسی فرهنگی)
بزرگترین و محوری ترین مشکل فرھنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینست
که گوھره « نمی دانم » را در ذھن ودل خود از دست داده ایم و

بیشتر بخوانید
من خوبم زیرا دیگران بدند!

من خوبم زیرا دیگران بدند!
خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن ھنر نیست بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن ھنر است .
یکی از روشھای توجیه و تقدیس بدیھای خویشتن ، تقبیح و لعن کردن ھمان بدیھا در

بیشتر بخوانید
گزارشی از فرهنگ و سلامت در کشور ما

گزارشی از فرهنگ و سلامت در کشور ما
طبق آمار رسمی جامعه ما به لحاظ مصرف دارو مقام اول را در جھان داراست یعنی که رنجورترین ملت
دنیاست . و نیز اینکه بی مطالعه ترین ملت دنیاست و لذا شمارگان چاپ کتاب در کشور

بیشتر بخوانید
فلسفۀ چاپلوسی

فلسفۀ چاپلوسی
چاپلوسی لغتی است که از ترکیب چاپ + لوس بوجود می آید .
چاپ ریشه لغت چاپیدن است یعنی بطرزی فریبکارانه از کسی دزدی کردن و دیگر چاپ ھمان صنعت
چاپ است که از اصل رویه برداری کردن می باشد و یا

بیشتر بخوانید