فقر و فحشا

فقر و فحشا
این باور بغایت روسپیانه است که می گوید فقر اقتصادی علت روسپی گری ما شد.  زیرا یک روسپی در درون خودش کاملاً می داند که فقر اقتصادی موجب نشده است که وی به روسپی گری روی آورد.  بنابر این کسی که بعنوان

بیشتر بخوانید
هزینه زندگی و خط فّقر

هزینه زندگی و خط فّقر
امروزه کل فلسفه حیات بشر بر مدار اقتصاد تفسیر و تدبیر می شود و به لحاظی بشر مدرن را بایستی
یک حیوان تماماً اقتصادی دانست که برای اقتصاد زندگی می کند . اقتصاد امری در خدمت زندگی نیست
بلکه

بیشتر بخوانید
اولویت: معاش یا معاد؟

 

اولویت: معاش یا معاد؟
 
در قرآن کریم آشکارا می خوانیم که کافران کسانی ھستند که دنیا را بر آخرت ترجیح می دھند و نه اینکه
آخرت را منکرند. و مؤمنان ھم به عکس یعنی آخرت را بر دنیا ترجیح می دھند .این

بیشتر بخوانید