زن فمنیست

زن فمنیست
 
۴۰-  زن فمنیست از اینکه مرد نیست از همه مردان متنفر است. اینست عصاره فمنیزم! این نوع زنان اگر هم ازدواج کنند با مردان زن صفت و بلکه همجنس گرا ازدواج می کنند زیرا در واقع خود را مرد می دانند و در

بیشتر بخوانید
فمینیزم : آخرالزمان زن

فمینیزم : آخرالزمان زن
ھر چیزی کلاً زمان و اجلی دارد از جمله انسان. و نیز ھر اراده و اندیشه ای در بشر ھم زمان و مھلتی دارد
تا تحقق یابد که اگر یافت رستگار است و اگر نیافت در محاق زمان عقیم می

بیشتر بخوانید
مرضی بنام همجنس گرائی

 
مرضی بنام همجنس گرائی
عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نھضت جھانی ھمجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت
جھانی قوم لوط می باشد و عصر لوطیزم یا لاطیزم است زیرا فرھنگ حاکم بر این جماعت ھمانا
لوطی گری و لاطی است . و

بیشتر بخوانید
حقّ فمینیزم « اگزیستانسیالیزم زنانه »

 
حقّ فمینیزم
« اگزیستانسیالیزم زنانه »
زن را بایستی تنھا موجود غریزتاً اگزیستانسیالیست ( وجود محور ) دانست که مظھر«ھستی در خویش»
است زیرا جمال باطن مرد و مظھر وجود محض اوست و اینست که ذاتاً بواسطه مرد پرستیده میشود
این

بیشتر بخوانید