ن والقلم

ن و القلم 
۳۴- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.
۳۵-

بیشتر بخوانید
قمار عظیم

نکند اصلاً آن طرف خبری نباشد!
 
۹- بی تردید معامله با خدا بخصوص معامله تمام وجودی با او، خبر از قمار و خطری عظیم دارد که نکند آنطرف معامله زیر قولش بزند (خدا و رسول) و نکند اصلاً آنطرف خبری نباشد و نکند اصلاً

بیشتر بخوانید
حق ِ پوچی

حق ِ پوچی
۱۹- هیج پیروزی و وصالی نیست که اساس و امکانات یک شکست و خیانت و فراق برتر نباشد. اینست حقیقت! پس حق با شکست و فروپاشی و خرابات و پوچی و فناست و احمق آن است که جز خود خدا کسی را مسبب

بیشتر بخوانید
وعده گاه – میعاد

وعده گاه – میعاد
۲۳- و حتی بسیاری آنگاه هم که قیامت کبری فرا رسید و بساط جهان جمع و طومارش پیجیده شد هنوز هم به وقت نیستند و می خواهند به دنیا بازگردند و لذا خود را در آتش سرنگون می کنند زیرا دوزخ،

بیشتر بخوانید
راز مرده پرستی و ذات کفر

راز مرده پرستی و ذات کفر
مرده پرستی، بستر اصلی مذاھب کفر و شرک و نفاق بشر در تاریخ بوده است. این پرستش اموات چه
بصورت نژاد پرستی باشد و چه بصورت پرستش قبر اولیاء و قدیسین ، امر واحدی است . این ھمان

بیشتر بخوانید
قیامت تنهائی ( فلسفه تاریخ خدا )

قیامت تنهائی ( فلسفه تاریخ خدا )
 
تاریخ تمدن تاریخ گریز انسان از تنهائی است بمیزان احساس تنهائی. تنهائی بمعنای تن شدگی محض است بمعنای بیگانه شدن از ذات خویشتن که خداست. پس تاریخ تمدن که تاریخ گردهمائی بشر است همان تاریخ سیر کفر

بیشتر بخوانید
رابطه دنیا و آخرت

رابطه دنیا و آخرت
آنچه که در معرفت قرآنی بوضوح در می یابیم و نیز صدھا حدیث از نبی و امامان ، آنچه که مرز دنیا و آخرت
را تعیین می کند مرگ جسمانی نیست . مرگ جسمانی ، انسان را به جھانی برتر می

بیشتر بخوانید
قیامت

قیامت
 
اعلان قیامت
«هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد. دنیا با اهلش وداع نموده نشانه های خیرش مفقود گشته و با شتاب اهل خود را به نابودی می برد و حتی همسایگانش را تباه می کند. آنچه از دنیا در کام شیرین

بیشتر بخوانید