ماه محرّم آمد !! « مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان »

ماه محرّم آمد !!
« مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان »
یغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آوارۀ عصر قاجار در پیش درآمدی بر ماه محرم می گوید :
ماه محرم آمد ھنگام عیش و عشرت ای شیعیان خالص یک اندکی

بیشتر بخوانید
منشأ ترحم به عاشورای حسینی

منشأ ترحم به عاشورای حسینی
در نظر عامه مردم محبت عین ترّحم و رقت انگیزی است ھمچون نگاه یک آدم ثروتمند به گدای کنار
خیابان یا رحم یک آدم سالم به فردی بیمار و در حال احتضار. این نگاه ھرگز صاحبش را ھمنشین و ھم
بیشتر بخوانید

امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان – ماه محرّم آمد!!

امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان

ماه محرّم آمد!!

«مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان»
 
یغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آواره عصر قاجار در پیش درآمدی بر ماه محرم می گوید:
ماه محرم آمد هنگام عیش

بیشتر بخوانید