ماه محرّم آمد !! « مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان »

ماه محرّم آمد !!
« مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان »
یغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آوارۀ عصر قاجار در پیش درآمدی بر ماه محرم می گوید :
ماه محرم آمد ھنگام عیش و عشرت ای شیعیان خالص یک اندکی

بیشتر بخوانید
امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان – ماه محرّم آمد!!

امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان

ماه محرّم آمد!!

«مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان»
 
یغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آواره عصر قاجار در پیش درآمدی بر ماه محرم می گوید:
ماه محرم آمد هنگام عیش

بیشتر بخوانید