مرگ چیست؟

مرگ چیست؟
۱- حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتهای جسمانی و نیازهای مادی است.
۲- با مرگ، همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاسته از نیازهای تن از میان می رود. البته بواسطه بستگی و عادت یک عمر

بیشتر بخوانید
پیروزی بزرگ

پیروزی بزرگ
۸- پس خلق جدید هم دو مرحله ایست: قبل و بعد از مرگ! ولی اهل ایمان بایستی از مرگ سبقت گیرند و آنرا از همان حیات دنیا آغاز کنند و در واقع برایش پیشاپیش مهیا گردند. اینان همان « والسابقون السابقون اولئک المقربون»

بیشتر بخوانید
ترس از جان دادن

بیماری و مرگ
 آدمی در همه حال احساس می کند که وجودش در این جهان حیف شده و به هدر می رود و این احساس البته در نیمه دوم عمر عمیق تر است و تبدیل به اندیشه می شود خاصه در دوران بیماری و استشمام

بیشتر بخوانید
حسرت

حسرت از ایمانِ دیر
۳۱۶- آدمی بالاخره به حقیقت دین خدا ایمان می آورد حتی در لحظه مرگ. ایمانِ دیر، ایمانی سراسر غرق در حسرت است. حسرت از اینکه چرا زودتر ایمان نیاورده و راحت نشده است.
 
۳۱۷- هر که ناراحت است بی ایمان

بیشتر بخوانید
هستی جاودانه

نور محبت

۶۹- و نور محبت جز در ارتباط معنوی و قلبی با یکی از علیین، حاصل نمی آید زیرا علیین مظاهر نور علی نور هستند که نور محبت خدلست و جز بواسطه الحاق به این نور نمی توان به نور جهان ملحق شد

بیشتر بخوانید
ذوق مرگ

ذوق مرگ
 
۲۱- پس چشیدن مرگ، چشیدن روح است، روح خدا: «چون یکی ازشما می میرد و دورش جمع می شوید خدا به او از همه شما نزدیکتر است.» قرآن کریم- «و اوست که مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج

بیشتر بخوانید
عطش نجات

عشق به نجات و ناجی
 
۱۸- ” نجات ” یک مدینه فاضله و بهشت تصویری در ذهن نیست. یک ایدئولوژی دینی یا فلسفی هم نیست بلکه رهایی از ذهن و احساس و امیال و اهداف و بستگی ها و عواطف و عشق و نفرتهاست.

بیشتر بخوانید
آنگاه که دیگر بازی تمام است

۱۴۲- در این لحظات و وضعیت ها واضح تر می توانید حق وجودم را درک کنید : آنگاه که دیگر هیچ امیدی ندارید، آنگاه که مورد نفرت همگان واقع شدید، آنگاه که با مرگ روبرو هستید، آنگاه که به خودتان خیانت کردید و آنگاه که

بیشتر بخوانید
مرگ- درمانی

 
مرگ- درمانی
پس از معرفت- درمانی که البته ویژۀ عقلاء می باشد که کمیاب ھستند مرگ – درمانی شیوۀ دیگری
است که ھر انسانی اگر بخواھد می تواند از آن برخوردار شود . یک انسان شدیداً بیمار و یا گرفتار اگر
براستی مرگ

بیشتر بخوانید
رابطه دنیا و آخرت

رابطه دنیا و آخرت
آنچه که در معرفت قرآنی بوضوح در می یابیم و نیز صدھا حدیث از نبی و امامان ، آنچه که مرز دنیا و آخرت
را تعیین می کند مرگ جسمانی نیست . مرگ جسمانی ، انسان را به جھانی برتر می

بیشتر بخوانید