بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب

بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب
این یک واقعیت تلخ و مضحک است که هر مردی که با زنش قهر می کند و با وی به بن بست عاطفی و جنسی و فکری می رسد به ناگاه درویش و عارف

بیشتر بخوانید
بعد چهارم انیشتن

بعد چهارم انیشتن
در تاریخ جدید جھان کشف بعد چھارم را که ھمان زمان است به انیشتن نسبت می دھند ولی خود
انیشتن نیز در تفسیر معنای این بعد درماند زیرا نتوانست زمان مدنظر خود را که یک زمان روحانی –
انسانی است بوضوح

بیشتر بخوانید
چرا خودنمائی می کنید

چرا خودنمائی می کنید:
(پاسخ به یک نامه)
س: شما در زندگینامه خود با طرح مکاشفات و کرامات خود به یک خودنمائی و جلوه گری بسیار زننده ای
دست زده اید این برخلاف موازین اخلاقی خودتان نیز می باشد . آیا اینطور نیست ؟
بیشتر بخوانید