شرط کافی برای نجات

شرط کافی برای نجات
 
۱۹- هر که بخواهد از ضلالت و تاریکی و عذاب و سرگشتگی نجات یابد خدا نجاتش می دهد زیرا بر اسرار قلوب همه آگاه و بیناست ولی مسئله اینست که بیش از آنکه طالب حقیقت و هدایت و آدمیت باشند

بیشتر بخوانید