سرنوشت تراژیک عشق

سرنوشت عشق در آخرالزمان

۹۹- و اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد و لذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد

بیشتر بخوانید
مرضی بنام همجنس گرائی

مرضی بنام همجنس گرائی
عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نھضت جھانی ھمجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت
جھانی قوم لوط می باشد و عصر لوطیزم یا لاطیزم است زیرا فرھنگ حاکم بر این جماعت ھمانا
لوطی گری و لاطی است . و

بیشتر بخوانید
مرضی بنام همجنس گرائی

 
مرضی بنام همجنس گرائی
عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نھضت جھانی ھمجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت
جھانی قوم لوط می باشد و عصر لوطیزم یا لاطیزم است زیرا فرھنگ حاکم بر این جماعت ھمانا
لوطی گری و لاطی است . و

بیشتر بخوانید
فلسفۀ شهوت جنسی

 
فلسفۀ شهوت جنسی
(سرنوشت سازترین راز زناشویی)
نیاز و رابطۀ جنسی ھمان عنصری از ھستی است که جان را در جھان عینیت بخشیده و توسعه و
تکامل می دھد . جان آن گوھرۀ ھستی جھان است که موجودات را باطناً به ھم مربوط

بیشتر بخوانید
راز تباه شدگان

 

راز تباه شدگان
در ھر جامعه ای افراد و اقشاری ھستند که موسوم به تباه شدگانند و مورد نفرت و لعنت کل جامعه ، مثل
روسپی ھا و منحرفین جنسی و قاچاقچیان و جن گیران و رمّالان و… . اینان به مثابه زباله

بیشتر بخوانید
خبر بزرگ!! ایران برآستانه هزاره سوم (گزارشی از آخرین وضعیت بشری)

خبر بزرگ!!
 
ایران برآستانه هزاره سوم
(گزارشی از آخرین وضعیت بشری)
 
آیا قرن بیستم یعنی آخرین سده ھزاره دوم میلادی چگونه قرنی بود ؟
به بیانی دقیقتر آیا ھزاره دوم چگونه ھزاره ای بود و این تمدن حاکم بر جھان مدرن

بیشتر بخوانید
معمای انواع رابطه جنسی

معمای انواع رابطه جنسی
 
درھزاره سوم، بشر مدرن و مدعی خدا بیش از ھر دورانی در ابتدائی ترین غرایز حیاتی و حیوانی
خودش درمانده و برایش پاسخی ندارد و ھمین عرصه زمینه پیدایش اشد عذابھا و لاعلاج ترین امراض
شده است تا آنجا که

بیشتر بخوانید
فلسفه زیر لحاف

« فلسفۀ زیر لحاف »

 
اینھمه فیلسوف و دانشمند و روانشناس آمده و رفته اند ولی ھیچکس معمای رابطه جنسی و راز زیر
لحاف را در زمینه زندگی زناشوئی جداً مورد تحقیق و تفحص قرار نداد و این امر حیاتی را که راز

بیشتر بخوانید
پایان تاریخ دروغ مبارکباد !

پایان تاریخ دروغ مبارکباد !
تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغھای بشر است . دروغی بنام تمدن ، دروغی بنام فلسفه ،
دروغی بنام علم ، دروغی بنام تکنولوژی ، دروغی بنام رفاه و پیشرفت ، دروغی بنام آزادی و دموکراسی
و

بیشتر بخوانید
زنان متنفر از خویشتن

زنان متنفر از خویشتن
نفرت انسان از جنسیت خویشتن همان نفرت از حق و حقوق
و وظایفی است که در آن جنسیت ، حضور دارد و صاحبش موظف
به ادای آن است . این نفرت منشأ از خود بیگانگی انسان و
علت تقلید او

بیشتر بخوانید