زار مردان

زار مردان
.. اگر امروزه زار زدن مردان هم آغاز شده و چه بسا مردان بیش از زنان، زار می زنند بدان معناست که مردان شدیداً دچار نقصان و نابودی هویت و احساس وجود شده اند و دیگر هیچ چیزی به آنها لحظه ای احساس

بیشتر بخوانید
نقش هنرها در زندگی

نقش هنرها در زندگی
انسان مدرن به لحاظی انسان اھل ھنر است و با ھنرھا زندگی می کند و با آن رابطه مستمری دارد که
مھمترین این ھنرھا موسیقی و سینماست که امروزه بصورت تلویزیون در خانه ھاست. و کم نیستند خانه
ھائی که در

بیشتر بخوانید
چارلی چاپلین ( پیامبر خود – مسخرگی مدرن)

چارلی چاپلین ( پیامبر خود – مسخرگی مدرن)
 
سینما ذاتاً بر بازیگری پدید آمده است و لذا « کمدی »نخستین سینمایی بود که پدید آمد که سلطانش
چارلی چاپلین بود که خود سینما را ھم به بازی گرفت و مسخره کرد .

بیشتر بخوانید
نقش هنرها در زندگی

نقش هنرها در زندگی
انسان مدرن به لحاظی انسان اھل ھنر است و با ھنرھا زندگی می کند و با آن رابطه مستمری دارد که
مھمترین این ھنرھا موسیقی و سینماست که امروزه بصورت تلویزیون در خانه ھاست. و کم نیستند خانه
ھائی که

بیشتر بخوانید
هنرمند کیست؟

هنرمند کیست؟
*از ھنرپیشه مشھوری پرسیدم : یک ھنرپیشه کامل کیست؟ گفت : کسی است که نقش بیگانه ای را
چنان ایفا کند که گوئی خود ھموست.گفتم : اینکه وصف کردی ھنر جمله مردمان است . گفت : با این
تفاوت که مردمان ازبابت

بیشتر بخوانید
آیا سینمای حقیقت ممکن است؟

 

آیا سینمای حقیقت ممکن است؟
اگر حقیقت ھمان معنائی باشد که ھر کسی از واقعیت متصور است سینما نیز ھمچون ادبیات یا فلسفه
و ھنرھای دیگر می تواند به یاری ھمه اینھا تا حدودی بیانگر حقیقت مورد نظر کارگردانش باشد . زیرا در
بیشتر بخوانید

نقش هنرها در زندگی

 
نقش هنرها در زندگی
انسان مدرن به لحاظی انسان اھل ھنر است و با ھنرھا زندگی می کند و با آن رابطه مستمری دارد که
مھمترین این ھنرھا موسیقی و سینماست که امروزه بصورت تلویزیون در خانه ھاست. و کم نیستند خانه
ھائی

بیشتر بخوانید
فلسفۀ هنرهای پست مدرن

 
فلسفۀ هنرهای پست مدرن
مکاتبی ھمچون کوبیسم ، سمبولیزم ، سؤ رئالیسم ، دادائیزم و آبستره در ادبیات و نقاشی و موسیقی و
سینما جملگی علت و جوھره ایی جز مواد مخدر و توھم زا و روان گردان بخصوص ال . اس. دی

بیشتر بخوانید
فلسفه طنز

فلسفه طنز
 
ھنر طنز به زبان ساده ھنر خود – مسخره گی است . این ھنر از قدیم الایام در دربارھا وجود داشته و از
ھمانجا پدید آمده است و در ھر درباری فردی وجود داشته که با خود – مسخره گی

بیشتر بخوانید
فلسفه هنر کوبیزم

فلسفه هنر کوبیزم
کوبیزم از نقاشی آغاز شد و به سائر هنرها رسید که سلطانش پیکاسو می باشد با نگاهی به یک اثر کوبیستی می توان شاهد جهانی تکه پاره و ناهمگون و مالیخولیائی بود: انسانی که جای دماغ و گوش و چشم و دهانش

بیشتر بخوانید