فرهنگ ایرانی

فرهنگ ایرانی

۲۹- ایرانی عاشق میهمان نوازی است و میهمان را به زور به خانه می آورد تا او را پرستش کند و یا پرستیده شود. در غیر اینصورت به خون میهمان تشنه شده و چه بسا او را به قتل می رساند.

بیشتر بخوانید

آیا همه جاسوسیم؟

آیا همه جاسوسیم؟
۳- براستی این چه مرضی است که هر که با ما نیست و مرید ما نیست جاسوس و خائن می شود. این چه پدیده ای است؟
استکبار فکری و تمام خواهی عقیدتی و خود-شیفتگی هویتی یکی از ویژه گیهای ما ایرانیان

بیشتر بخوانید
معنای بی ظرفیتی انسان مدرن

معنای بی ظرفیتی انسان مدرن
به لحاظی ھمه مشکلات و بحرانھا و بدبختی ھا و جنون و جنایات و بی ھویتی بشر مدرن را بایستی
«بی ظرفیتی» نامید، بی ظرفیتی ھم به لحاظ کمّی و ھم کیفی ، ھم به لحاظ مادی و ھم

بیشتر بخوانید
مشکل ما چیست؟ (آسیب شناسی فرهنگی)

مشکل ما چیست؟
(آسیب شناسی فرهنگی)
بزرگترین و محوری ترین مشکل فرھنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینست
که گوھره « نمی دانم » را در ذھن ودل خود از دست داده ایم و

بیشتر بخوانید
ملّی گرائی یا مرده گرائی؟

ملّی گرائی یا مرده گرائی؟
امروزه ملّی گرائی بس بیمار گونه و مالیخولیائی و نوستالژیکی (خاطره پرستانه) بر کشور ما حکم می
راند که آدمی به حیرت می افتد که این دیگر چه مرضی است و ویروسش از کجا وارد شده است.
در این

بیشتر بخوانید
زبان خدا و زبان مادری

زبان خدا و زبان مادری
آیا خداوند متعلق به چه زبان و نژادی است : عبری ، عربی ، فارسی ، ھندی و….. . ھر ملت و مذھبی
سعی دارد تا خداوند را به قوم خودش متصل کند و با مابقی نژادھای بشری بیزار

بیشتر بخوانید
ایران سرزمین یاران

ایران سرزمین یاران
ایران و ایرانی از قدیم الایام یاور مظلومان و حامی عدالت و منجی محبّت و صلح در تاریخ بشر بوده است
. نخستین قومی که خداوند را به یگانگی پرستش نمود ایرانی بود. در تاریخ جھان ایرانی تنھا قومی است
که

بیشتر بخوانید
راز هویت ایرانی

راز هویت ایرانی
 
ھر ھویتی دارای دو وجه است : مادی و معنوی ، دنیوی و اخروی، فنی و اخلاقی، علمی ودینی. ھنگام
ظھور اسلام از بطن بی تمدن ترین قبایل بشری یعنی اعراب، یکی از سه تمدن بزرگ جھان یعنی

بیشتر بخوانید
فلسفه رکورد جهانی تصادفات اتومبیل در ایران

 
فلسفه رکورد جهانی تصادفات اتومبیل در ایران
طبق آمار رسمی و بین المللی آمار تصادفات اتومبیل و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن در کشور ما
سالھاست که رکورد جھانی را شکسته و مقام اول را داراست این آمار شامل سقوط ھواپیما

بیشتر بخوانید