راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب:

راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب:
امروزه کفر آشکار به مراتب کم خطرتر و کم شررتر از مذاهب نفاق است که این حقیقت راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب است که به معنای فرار از نفاق و پناه

بیشتر بخوانید
بحران عقل

بحران تشخیص، بحران عقل
 
۹- بیان دیگر فرق فرقانی نفس، همان فرق خیر و شر ( پاکی و ناپاکی ) است که مرزی بغایت ظریف و نامرئی دارد. علی (ع) می فرماید که: مرز بین حق و باطل چون موئی است که آن موی

بیشتر بخوانید
کافر کیست؟

کافر کیست؟
طبق معارف قرآنی کافر عبارت است از انسانی که خدا را در آسمانھا جستجو می کند و می خواند و از
ذھنیت خود پیروی می کند و از اطاعت یک مؤمن زنده اکراه دارد و بجای خلوص در نیت خود به خیرات و
بیشتر بخوانید

کفرچیست؟

کفرچیست؟
طبق معارف قرآنی و سنّت انبیاء و اولیای خدا ، کفر لزوماً نمازخواندن نیست ، حرفھای دینی نزدن و خدایا
خدایا نگفتن نیست ، به روضه و مسجد نرفتن نیست ، خیرات ندادن و…. نیست.
خداوند در کتابش مؤمنان را امر به اقامه

بیشتر بخوانید
ملاک کفر و ایمان

ملاک کفر و ایمان
 
روزی به یکی از آشنایانم گفتم: « تو عجب کافری ھستی.» او که رنگ از صورتش پریده و گوئی
میخواست بمن حمله کند و گلویم را بفشارد گفت : محض اطلاع شما باید بگویم که در تمام عمرم نه از
دیوار

بیشتر بخوانید
فلسفه تکفیر اندیشه

 
 

 
فلسفه تکفیر اندیشه
 
براستی معلوم نیست که چرا میزان کفر و ایمان از قلمرو علم به وادی تئوریھای فلسفی کشیده شد . اگر
میزان ما قرآن و عترت است که محک کفر و ایمان بشر نه برداشتھای ذھنی وسخنان فلسفی

بیشتر بخوانید
کافر کیست؟

کافر کیست؟
انسان کافر دشمن خدا و خلقت او و خصم رحمت و عزّت او به خلایق است . لذا کافر میخواھد کل جھان
و جھانیان را تصاحب نموده و سپس منھدم سازد . چون نمی تواند ، با آدمھا ھر یک به گونه ای

بیشتر بخوانید