فلسفه گناه

فلسفه گناه
 
۹- و اما اخبار الهی فقط از طریق معصیت و توبه و مغفرت و رحمت خدا به انسان است که به انسان می رسد و از وجود خدا با خبرمی شود و خدا را بتدریج می شناسد! و لذا حضرت آدم (ع)

بیشتر بخوانید
گناه چیست؟

گناه چیست؟ 
کسی که برای ارضای خودش از تمام مال و نام و جانش هم بگذرد تازه یک گناهکار کامل و حرفه ای است عین شیطان که به خاطر تکبرش جهنم را ترجیح داد و خود را به نابودی ابدی مبتلا کرد.  یعنی ایثار اگر

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

با گناهکاران
گوش فرا دهید ای اهل دین، چه عالم و چه عامی:
آنچه را که شما گناه می نامید من آنرا عذاب می دانم:دزدی، زنا، دروغ، جفا، وقاحت و خشونت. اینان اجتناب ناپذیرند، اینان معلولند.
گناهان شما در سر شماست در ذهنیت و شیوه

بیشتر بخوانید
خودشناسی گناه (فلسفه گناه)

خودشناسی گناه (فلسفه گناه)
گناه و پلیدی در عرصه تعریف بکلی متفاوت است از عرصه عمل خویشتن . یعنی ھر آنچه را که ھر کسی
در نفس عمل خود به حساب بزرگواری و قداست و ایثار و عظمت خود می آورد اتفاقاً ھمان گناھان و
بیشتر بخوانید

فلسفه احساس گناه

فلسفه احساس گناه
احساس گناه ، احساس زشتی در قبال زیبایی است احساس بدی در حضور خوبی ، احساس مرگ در برابر زندگی
و احساس نابودی در قبال ھستی است . پس احساس گناه برخاسته از اراده به زیبا شدن ، خوب بودن

بیشتر بخوانید
تفاوت گناه و عذاب

تفاوت گناه و عذاب
در فرھنگ عامه و گاه حتی باور علما بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشته
شده اند. و این دالّ بر یک جھل و سوءتفاھم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن اینست

بیشتر بخوانید
فلسفه احساس گناه

فلسفه احساس گناه
احساس گناه ، احساس زشتی در قبال زیبایی است احساس بدی در حضور خوبی ، احساس مرگ در برابر زندگی
و احساس نابودی در قبال ھستی است . پس احساس گناه برخاسته از اراده به زیبا شدن ، خوب بودن ،

بیشتر بخوانید
درباره گناه از سخنان امام علی (ع)

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)
اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .
دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .
ترس، بزرگترین گناھان است .
بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

گوش فرا دھید ای اھل دین ، چه عالم و چه عامی :

آنچه را که شما گناه می نامید من آن را عذاب می دانم : دزدی ، زنا
 ، دروغ ، جفا ، وقاحت و خشونت . اینان اجتناب ناپذیرند

بیشتر بخوانید
« سیطره مخلصین » آیا نیکی میتواند بدی گردد؟

 

« سیطره مخلصین »
 
آیا نیکی میتواند بدی گردد؟
 
حدیثی از رسول اکرم (ص) است که از جمله احادیث جنجال برانگیز تاریخ اسلام بوده است:«نیکیھای
نیکوکاران برای مقربین گناه است» اعمال حسنه مؤمنان برای کسانی که به مقام تقرّب الی

بیشتر بخوانید