جملات قصار پیامبر اسلام

جملات قصار پیامبر اسلام

وای بر زنان از طلا و لباسهای زیبا.

زنا در جامعه باعث زلزله و ظلم حکومت باعث قحطی می شود.

گرانی نشانه غضب الهی است.

تب، پاک کننده گناه مومنان است و سهمشان از دوزخ.

هر که علمی را پنهان دارد در قیامت در آتش است.

هر که نزد غیبگو و فالگیر برود کافر است.

مومن هر خصلتی می تواند داشته باشد الا دروغگوئی.

چون خدا بر قومی غضب کند قحطی و گرانی پدید می آورد و اشرارشان را به حکومت می گمارد.

چون خداوند بخواهد کسی را هلاک کند حیا را از او می گیرد.

راست بگوئید حتی اگر جانتان در خطر باشد.

شیطان همچون خون در بدن آدمی جاری است.

زین پس فقط رهروان معرفت نفس (عارفان) به حقایق دین من نائل می ایند و رستگار می شوند.

اقتباس از کتاب نهج الفصاحه

بیشتر بخوانید
بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن

بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن

۹۲- بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن واژگونسالاری ارزشها در اندیشه و روان اوست به گونه ای که هر رحمت ومحبتی را تحقیر و ترحم می یابد و بلکه فقط چاپلوسی و دلبری و طنازی را مهر و محبت می داند. لطافت را ذلت میداند و شقاوت و خشونت را عزت!ذسادگی و صفا را حماقت می داند و پیچیدگی و ریا را علم و نبوغ! سخن گفتن بزبان مادری را شرک می خواند و وردگوئی و اعمال رازآلود را اخلاص و عرفان! بر زبان آوردن نیاز را حقارت می داند و دعوی عشق و ارادت دروغین را ادب و شخصیت! و همه ارزشها اینگونه وارونه اند.

کتاب در جستجوی عقل، در جستجوی معنا

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

 دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
ربا و زیاده طلبی

ربا و زیاده طلبی

نرخ تورم در اقتصاد هر جامعه ای واضحترین بیانگر نرخ ربا و زیاده طلبی و شیطانزدگی حاکم بر معیشت و فرهنگ و اقتصاد آن جامعه است بهر دلیل و بهانه ای که باشد!

طبق معرفت قرآنی و احادیث نبوی و ولوی هر نوع تلاش مذبوحانه جهت امرار معیشت که موجب تخریب تن و فساد روان و عذاب جان گردد حرام است و هیچ خیر و برکتی بهمراه ندارد و بلکه داشته ها را هم به آتش میکشد و حرام می سازد.

یکی از علل باطنی ربا و حرص و حسد و زیاده خواهی در معیشت القای ترس و وحشت از فقر و مرگ و نیستی از جانب شیطان است: ” شیطان شما را از فقر آتیه می ترساند و آنگاه به فحشاء و منکرات می کشاند.” بقره ۲۶۸-

کتاب شیطان شناسی – شیطانِ قلمرو اقتصاد

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

 دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
تلاش برای خلقت جدید

تلاش برای خلقت جدید
۵۱۵- همانطور که فرزندی که ثروت موروثی خود را به هدر می دهد و قدرش را هیچ نمی داند و بلکه آنرا تبدیل به ضد ارزش می کند و خود را بواسطه اش تباه و هلاک می سازد حیات و هستی خدادادی انسان هم چنین است. تا فرزند خود کار و تلاش نکند قدر ثروت پدری را نمی داند. تا انسان دست بکار خلق جدید خویش نشود حیات و هستی الهی خود را نمی یابد. تقوا و توجه و ذکر و مراقبه و جهاد و صبر و تعقل تلاش برای این خلق جدید است.

از کتاب در جستجوی عقل – در جستجوی معنا

۱۷۲- کتاب صوتی (۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۳) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۴) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۵) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۶) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۷) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۸) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۹) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۰) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
شیطان شناسی  ( ابلیس )

شیطان شناسی  ( ابلیس )

ابلیس از جنس آتش ظلمانی است زیرا اشتعال ندارد. و لذا همه القائات و وسوسه ها و نجواهایش شبهه انگیز، آتشین، شهوت زا و دغدغه آفرین است و همه وعده هایش وارونه و فریبنده است. ابلیس واژگونسالاری الفاظ و مفاهیم در ذهن بشر است.
ابلیس رفیق و همجنس آرزوهای بشر است و آرزوها معطل زمان هستند پس ابلیس سلطان آینده پرستی نیز هست همانطور که سلطان گذشته پرستی و سابقه پرستی و نژادپرستی و اصالت قدمت!

از کتاب شیطان شناسی

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۴کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۶) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۷) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

 دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!

بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!
اصولاً ترس از فقر و مرگ و نیستی یک القای شیطانی است که موجب راندن آدمی به مواضع خودفروشی و ذلت و فساد است و رانده شدن بسوی طاغوت و وعده های دروغین آن همچون واکسن ها و بیمه ها و آزمونهای مرگبار پزشکی و چک آپهائی که خود زمینه القای انواع هراسهای شیطانی است.

بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب! و آنچه که ماهیتش را تعیین می کند نگاه و تعبیر و مفهومی است که خود انسان از بیماریش بخود عرضه می کند و تأویلش می نماید به خدا یا دنیا و عوامل مادی! کسی که آنرا نعمت بداند نعمت می شود و آنکه آنرا عذاب و بدبختی بداند همان می شود. پس آنکه بیماریش را از خدا بداند به غیر خدا رجوع نمی کند.

کتاب شیطان شناسی

۱۷۴کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۶) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۷) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

تألیف استاد علی اکبر خانجانی – دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
شیطان قلمرو خانواده

شیطان قلمرو خانواده

و اما آیا نشانه های حسی و عقلی حضور و رسوخ شیطان در قلمرو روابط خانوادگی چیستند؟ خود قرآن کریم همه ارکان شیطان شناسی را بما آموخته است: حب همسر و فرزندان و مال بگونه ای که اعضای خانواده را بسوی حرامها و مکروهات سوق دهد و از واجبات دینی و اخلاقی دور سازد، ورود اعمال شیطانی در خانواده مثل قمار، خمر و مخدرات و مسکرات، گرایش به انواع زیاده طلبی مثل ربا و شرط بندیها و درآمدهای شانسی و قمارگونه، پرستش کالاها، تزئینات و اشکال و صور و دکوراسیون، طرح آرزوهای دور و دراز جهت استکبار و برتری جوئی از دیگران، آبروپرستی و رقابت با مردمان در امور دنیوی و قیاس خود با آنان و پیروی از امیال و ایده های اکثر مردمان، اسراف در دنیا، تجسس در احوال و اعمال دیگران، ظن پرستی و ذهنیات را عین حق دانستن و مرید ایده آلهای خود شدن، مادینه پرستی و سکس گرائی و جلوه گریهای جنسی، تکبر و غرور، انواع بازیگری، پیروی از طاغوت و حکومتهای جبار، تنوع پرستی و کثرت گرائی!

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۴کتاب صوتی (۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۳) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۴) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۵) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۶) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۷) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۸) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۹) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۰) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۱) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴کتاب صوتی (۱۲) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

۱۷۴- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
خودکشی

خودکشی
۲- وقتی یک نفر دست به کشتن خود یا دیگران می زند و یا به عمد به تخدیر روان خود می پردازد و یا دست بکاری می زند که می داند مرگش را بهمراه دارد در حقیقت دیگر زندگی را قابل زیستن نمی داند. حال این پاسخ منفی به زندگی یا دارای توجیهات اخروی و مذهبی هم هست و یا نیست. ولی تجربه نشان می دهد که کسی که تصمیم به خودکشی دارد فقط به امید حیات پس از مرگ می تواند انتحار کند حتی زندگی دوزخی پس از مرگ! مطالعات روانشناختی در باره کسانی که دست به خودکشی زده اند ولی جان بدر برده اند این حقیقت را به اثبات رسانده است.

۴- در حقیقت کسانی که دست به خودکشی می زنند از رحمت خدا در این دنیا مأیوس شده اند ولی به رحمت پس از مرگ امیدوارند وگرنه توان خودکشی نخواهند داشت این امری فطری و ذاتی است….

کتاب در جستجوی عقل، در جستجوی معنا

استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۰) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
عقل و عشق ، عاقلان و عاشقان

عقل و عشق

۳۴۵- آنانکه عاشقند بیشتر از عقل سخن می گویند همانطور که مولوی داستان عشقش را در مثنوی در شش مقام عقل تبیین نمود. و آنانکه عاقلند از عشق سخن می گویند همچون جامی و عطار و حافظ ما که براستی رندان خرد بودند و به دریای فنای عشق زدند زیرا عقل، وجودیاب است و خودیاب و خودشناس که خود را به طوفان عشق هو می سپارد. عشق تسبیح عقل است و عقل هم تقدیس عشق! و این تسبیح و تقدیس بود و نبود است با یکدیگر! نرد عشق بازی خود و بی خودی!

کتاب صوتی در جستجوی عقل، در جستجوی معنا

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۲- کتاب صوتی (۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۳) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۴) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۵) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۶) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۷) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۸) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۹) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۰) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۱) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب صوتی (۱۲) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۱۷۲- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا –  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net

بیشتر بخوانید
کامل شدن انسان

کامل شدن انسان
۲۶- یکی از واضح ترین نشانه حماقت و جهل آدمی در قبال نگاهش به گذشته خویش اینست که از بدو تولد خود را همچون انسانی کامل و عاقل و موجود می پندارد و مورد قضاوت و ارزیابی قرار می دهد و لذا عالم و آدمیان را محکوم و خود را حاکم و حق بجانب می سازد غافل از اینکه تولد آدمی از بطن مادرش سرآغاز آفرینش و طی طریق مراتب وجود است تا دم مرگ و بلکه تا پایان جهان هستی این آفریده شدن ادامه دارد تا وجودی کامل یابد.

کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

استاد علی اکبر خانجانی

۱۷۱-کتاب صوتی (۱) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۲) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۳) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۴) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۵) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۶) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۷) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب صوتی (۸) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۷۱-کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) – ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

بیشتر بخوانید