دل شده

دل شده

۱- از خود گذشتن تنها راه رشد و تعالی انسان در جهان است. تا از هر چیزی نگذری به حق آن چیز نمی رسی. و تا از خود نگذری به خود نمی رسی.

۱۵- انگاه که حب جان و نان و نام و همسر و فرزند و دوستان از تو رفته باشد حب چیزی رخ می نماید که همو براستی مستحق حب است و آن خود دل است.

۱۶- آنگاه که دل از همه چیزیت کندی دل می شوی: دل شده! چند صباحی هم برای خود دل باش نه میهمانان حرامی و شقی و دل نشناس دل.

۱۷- چه عیبی دارد که مدتی هم فقط بخاطر خود دل زندگی کنی و اهل دل باشی نه گل.

۱۸- آنگاه که همه از دل رفتند خود دل در تو رخ می نماید و دل از همه می برد.

۲۳- آیا می دانی دل تو چیست؟ دل تو چیزی نیست بلکه کسی هست. آن کس کیست؟ آن کس جز روح تو نیست که از وحشت فواحش و دد و دیو در پرده غیب است و در حجاب است. این اراذل را از دل بران تا دلت نقاب از رخسار بردارد و همنشین تو گردد و تو را تا ابد از غیر بی نیاز کند. 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

۳۲- دل فقط عاشق بود و تو جز فواحش به نزدش نیاوردی. احمق بودی حال عاقل شو. و بشنو صدایش را که خطاب به تو می گوید که هان! احمق بیا!

۳۳- و بی شک نمی توانی به ندایش پاسخ گوئی چرا که او را به هزاران غل و زنجیر و در هزاران جا اجاره داده ای و سویش را نمی یابی و آدرسش را نمی دانی.

۳۴- پس بیاب اهل دلی را که صدای دل و زبانش را می شناسد و تو را بسوی دلت رهنمون می شود تا از اسارت برهانیش و به خانه بازش گردانی.

از کتاب حکمت نوری 

۸۳–  کتاب صوتی (۵) حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

۸۳–  کتاب حکمت نوری (اشراق) – ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
منظورم این نبود!

منظورم این نبود!

۹۶- اگر بخش عمده ای از بدبختی های ما حاصل سخنانی است که بر زبان می رانیم بدان دلیل است که این کلمات حاصل مواد و عناصری بیگانه در دل و ذهن ما هستند. وارداتی بیگانه و نامحرم و نامفهوم و هضم و جذب نشده که مولد سخن هائی بیگانه و نامفهوم است و لذا جز سوء تفاهم و دروغ و تهمت تولید نمی شود. و آنچه که می گوئیم ربطی به خود ما ندارد و بیانگر نیازها و امیال خود ما نیستند.

۹۷- “منظورم این نبود” : این یکی از مسائل دائمی همه آدمها در روابط با دیگران است زیرا هیچکس نمی تواند منظور خودش را به دیگران برساند و با دیگران رابطه برقرار کند. و این امر خود عامل بیگانه شدن از دیگران و کل جهان بیرون است. یعنی این عوامل و عناصر بیگانه ای که وجودمان را تسخیر کرده اند هم باعث از خودبیگانگی ما نسبت به خودمان هستند و هم باعث بیگانگی ما با جهان بیرون. و لذا از خود مانده و از دیگران رانده ایم. و این عرصه هلاکت و نابودی است. این همان برزخ و برهوت است.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص ۵۵

 ۹۶- کتاب صوتی (۱) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۲) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۳) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۴) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۵) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶- کتاب صوتی (۶) عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

۹۶– کتاب عرفان چشم و گوش و زبان – ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
امید

امید

دریغ از ذره ای شعور و وجدان، افسوس از ذره ای عهد و وفا، هزار دریغ از ذره ای دین و صدق و هزاران دریغ از ذره ای روح و احساس. آیا بشر همواره این چنین بوده است؟ فقط به معجزه ای که هزاران بار از کل معجزات پیامبران برتر باشد می توان امیدی داشت و من دارم، بطرزی مالیخولیائی و بغایت مأیوسانه. امید آنگاه معنا دارد که مطلقاً هیچ نشانی از امید دیده نشود. و من بدینگونه امیدوارم. امید من کمال یأس من است. من بطرز امیدوارانه ای مأیوسم و بطرز مأیوسانه ای امیدوارم. و البته امید من به فراسوی جهان است شاید هم فقط عدم است که امید من است. شاید فقط به عدم امیدوارم. به اینکه بالاخره همه چیز تمام و نابود می شود. امید من به آنسوی نابودی است. مرا هنوز پس از نابودی هم امیدوار خواهید یافت. هیچکس نمی تواند مرا مأیوس کند حتی خدا. خداوند را نیز منم که امیدواری می بخشم. من امید خدایم.  

از کتاب خاطرات حواس ص ۶۹

۴۱–  کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
راستی دروغین

راستی دروغین
سادگی، صفا، وفا، صمیمیت، اعتماد، یکرنگی و … اینها صفاتی است که به جماعت روستائی نسبت داده شده است که طبعاً از جانب شهریان بوده است که دال بر غایت حماقت شهریان است. انسانیت، ادب، پیشرفت، خوشبختی، علم، فهم و زیبائی، اینها هم صفاتی است که به جماعت شهرنشینان نسبت داده شده است که طبعاً از جانب روستائیان بوده است که دال بر غایت حماقت روستائیان است. مشابه چنین نسبت هائی را غربیان به شرق و شرقیان هم به غرب نسبت می دهند که آنهم جز برداشتی احمقانه بیش نیست. مشابه این نسبت ها بین بیسوادان و تحصیل کردگان و نیز بین داراها و ندارها همواره وجود داشته است. این نشان می دهد که همواره در نزد اکثریت مردم، خوشبخت و خوب و راست و درست همواره دیگری است یعنی نقطه مخالف. یعنی هر کسی ضد خودش را خوب می داند ( در باطن خود) و این حق ابطال است و رازی عظیم است که عین حق است و حماقت: حقیقتی خلاف واقع: راستی دروغین!

از کتاب خاطرات حواس ص ۵۶
۴۱- کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
خاطرات حواس
خاطرات حواس
بسیاری از اطرافیانم معتقدند که من از ویژگیهای ذاتی و مادرزادی کاملاً متفاوتی برخوردار بوده ام و بنابراین نباید انتظار داشته باشم دیگران اعتقادات مرا درک و باور کنند و بکار گیرند. آنها معتقدند که خاصیت من نه حرفها و معارف من است بلکه وجود خودبخودی من است و آن این است که همه می بینند که به گونه ای دیگر هم می توان بود و زیست و همین مشاهده موجب می شود که حیات و هستی برای آنان آسانتر شود و نه اینکه تغییر یابند. آنها معتقدند که بزرگترین خطای من که علت اصلی همه رنجهای من است توقع از دیگران در جهت پذیرش آرای من و بکارگیری آن در زندگیست، یعنی اینکه دیگران را هم مثل خود سازم. این نظر موافقان من است و اما نظر مخالفانم این است که من بایستی بکلی نابود شوم زیرا موجودیتم مخل حیات و هستی بشر است و حرفهایم بوی مرگ و نیستی می دهد و راهی جز خودکشی باقی نمی گذارد. این هر دو نظر کمابیش دارای حقی در واقعیت بشر است و به تجربه هم مسلم آمده است ولی سئوال من اینست که آیا وجود من فقط برای آن است که به دیگران بیشتر خوش بگذرد و همین؟
 
از کتاب خاطرات حواس ص ۱۲

۴۱–  کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

 

بیشتر بخوانید
خاطرات حواس: احساس گناه

احساس گناه

احساس لذت و عزت و مستی و زندگی و گناه جملگی جریان و احساس و واقعه ای واحد است. و به معنای حضور روح در انسان است و روابطی مستقیم دارند. میزان حضور روح و فعالیت و خلاقیت آن در حواس و غرایز و اعمال روزمره همان میزان احساس لذت و مستی توأم با گناه است. زیرا روح همان عنصر فرابرنده و تعالی بخش اعمال انسان است و انسان را تحت اراده خداوند بسوی منشأ ذاتی هر لذت و عزت و زندگی می کشاند و این فرابرندگی همان احساس گناه است و گوهره همان واقعه ای است که در فلسفه غربی موسوم به ” ترانسدانس ” می باشد و در فلسفه شرقی همان تعالی معنوی و حرکت جوهری و عروج روحانی و مکاشفه می باشد که همان بروز گوهره های نهان حواس و غرایز بشر می باشد که چشم و ادراک برتری را پدید می آورد و زندگیهای شدیدتری را موجب می شود و حقیقت را در واقعیت طبیعت عریان می سازد.

احساس گناه موجب تجدید حیات و احیای مستمر حواس و غرایز است. احساس گناه زجر دهنده نیست بلکه تزکیه کننده حواس و غرایز و احساسات است. ولی ایده گناه که پدیده ای تبلیغی-اجتماعی-سیاسی می باشد عموماً زجرآور است و موجب ریا می شود نه تزکیه و احیای قوای زندگی. ایده گناه که معمولاً بصورت قوانین عرفی و حکومتی در می آید و از همان جانب القاء می گردد اساساً تنبیه کننده عدم احساس گناه است.

از کتاب خاطرات حواس ص ۱۲

۴۱–  کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
محبت و عشق حقیقی

محبت و عشق حقیقی

۱۹۱- محبت و عشق حقیقی بزرگترین مکاشفه انسان است و این مکاشفه نیز اجر اطاعت از امام حی و پیر طریقت است. انسان تا امامش را نشناسد محبت را نخواهد شناخت و آنگاه اعتراف خواهد کرد که آنچه را که تا کنون عشق و محبت می نامید جز شقاوت و ستم و تجاوز و آدمخواری و بی وجودی نبوده است. یکی از بزرگترین حجت های این ادعا مریدی علی (ع) از محمد (ع) است و مولوی از شمس! زیرا هر کجا که دوست داشتن بی مزد و منت و توقع باشد خدا هست و از همان کانون به آدمی سخن می گوید و هدایتش می کند زیرا خدا وجود بی علت و بی چون و چراست درست مثل دوست داشتن. دوست داشتنی بی هیچ توقع و تملک. یعنی دوست داشتن چیزی یا کسی فقط بخاطر اینکه وجود دارد زیرا وجود جز خدا نیست پس دوست داشتن شاهراه خداشناسی و خدابینی است. به طور مثال بنده عاشق طبیعت و زیبائی های آن هستم و لذا اکثر دیدارهای من با تجلیات پروردگار از منظره طبیعت بوده است و اتفاقاً محبوبترین مناظر. همانطور که از کودکی عاشق طبیعت زادگاهم بوده ام و خداوند از همین قلمرو با بنده ارتباط برقرار نمود. همین اواخر که به دیدار قله دماوند رفته بودم که یکی از محبوترین نشانه های خداوند در کشور ماست که در اساطیر ما نیز همان کوه قاف است بناگاه دماوند را با چشمانی گشاده یافتم که براستی نگاه خداوند بود هر چند که این چشم دقیقاً چشم خود من بود. که خداوند این شهود عرفانی را چنان در دامنه دماوند تجسم بخشید که دیگر همراهیانم نیز با کمال حیرت آن را دیدند. هر چند که چنین وقایع ای در این دوره دال بر خبر بسیار بزرگی است و آن ظهور امام است.

از کتاب قیامت نامه 

  ۱۴۲-کتاب صوتی (۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۷) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۸) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۹) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۰) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
مسئولیت ارادت

مسئولیت ارادت

چون به پیر عارفی رسی در مرحله نخست نیازها و امراض و اسارتهایت را از تو می گیرد و به تو آزادی اراده و سلامت نفس و اختیار و عزت می بخشد. و تو ذاتاً متعهد به ارادت می شوی که اراده آزاد شده ات را در اختیار او نهی تا تو را به صاحب اختیار یعنی خداوند برساند ورنه دوباره اراده ات را از دست می دهی و این بار خوار و خفیف تر و معذب تر از قبل می شوی زیرا طعم آزادی را چشیده ای.

یار کن مرا تا یاری کنم تو را: این اساس رابطه مراد و مرید است.

و اما آنگاه که قصد مریدی نمودی باید بدانی که راهی از زندگی را برگزیده ای که خلاف جریان کل زمانه است. پس در واقع جنگی همه جانبه را آغاز کرده ای. زیستن مومنانه و با معرفت نوعی زیستن قاچاقی است و اینست که امر اول دین در آخرالزمان تقیه است یعنی پنهان داشتن ایمان و اسرار معرفت و اعمال در حد امکان. الا آنچه که قهراً آشکار می شود.

نخستین گروهی که بر علیه تو به ستیزه ای قهارانه بر خواهند خاست خانواده و نژاد است. و این اولین و آخرین و شاقه ترین امتحان است. مهمترین مشکل خاندان اینست که بوضوح احساس می کنند که دیگر از جنس آنها نیستی و به راه و روش آنان دل نمی دهی و این غیر قابل تحمل می نماید.

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۳۹

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
جمال خدا

جمال خدا

در دوران اقامت در زادگاه ییلاقی ام در دازگاره در ماه رمضان که مصادف با زمستانی بغایت سرد و طوفانی و برفی بود یک روز صبح بهنگام طلوع آفتاب از اطاقم بیرون آمدم که بناگاه مواجه با چیزی شدم که در خواب هم میسر نبود و مطلقاً قابل وصف هم نیست. کل طبیعت از خاک و صخره ها و کوهها و درختان و علفزارها و سنگریزه ها تبدیل به اقیانوس بیکرانی از طوفان انواری شده بود که چنین رنگهائی را هرگز ندیده بودم: گوئی هر ذره ای تبدیل به منشوری شده بود و ذات حیات و ماده را متبلور و منور ساخته بود. در آن لحظه به یاد آن آیه قرآن افتادم که یکی از نشانه های آخرالزمان و قیامت است که: در آن روز زمین به نور پروردگارش مشعشع و منور می شود.

آیا آنچه که دیدم خود خداوند بود؟ بی تردید حضوری از وجودش بود. همانطور که کلاً بقول قران هر چیزی در این جهان نشانه و حضوری از اوست و کل جهان هستی محضر اوست. ولی وجود او نیست.

آری این خدائی که نور مطلق است خدای ازلی است که هیچ هویت و جمالی هم ندارد ولی خدای آخرت و قیامت چنین نیست بلکه درست مثل انسان دارای چشم و گوش و جمال است منتهی دارای ذات و موجودیتی نوری است و نه خاکی. این خداوند در توصیف عارفانه برخی از عارفان واصل آمده است و عرفان ناب چیزی جز توصیف جمال او نیست. او انسان مطلق است.

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۴۴

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)

حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)

راز روابط انسانها با همدیگر براستی مگوترین رازهاست نه به صرف محرمیت که بدلیل محرومیت: محرومیت از فهم راز رابطه.

گوئی که هر رابطه ای بین دو انسان حتی از حقیقت خدا و اسرار متافیزیکی هم پیچیده تر است و آدمی تا به آخر عمرش هم قادر به فهم هیچیک از روابط خود با دیگران نیست: با والدین، همسر، فرزندان، دوستان، دشمنان و و … . هر رابطه ای یک راز سر به مهری است که تمامیت راز زندگی هر فردی را شامل می شود. راز زندگی هر انسانی چیزی جز راز روابطش با یکایک آدمهای زندگی اش نیست.

آغاز هر آشنائی اسرار آمیز است، لحظه به لحظه رابطه و پایان آن نیز. و آدمی این رازها را با خود به گور می برد تا شاید در قیامت پرده از این رازها برداشته شود.

بیشترین اوقات و انرژی فکری هر انسانی و نیز عمیق ترین افکارش مربوط به درک و سامان دهی روابطش با دیگران است. 

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۲۹

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید