عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)

۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور و تاریکی، کافر و مومن و … و بود و نبود.

۲- خداوند عالم از هر حیث یک مثنوی کامل است و این ثنویت راز معرفت بشری است که بدون آن مطلقاً امکان هیچ نوع شناختی برای آدمی نمی بود اعم از شناخت حسی، قلبی، عقلی، علمی، فلسفی، عرفانی، و غیره.

۳- ماهیت رابطه این دوقلوهای جهان نیز مثنوی و دوگانه است یعنی وحدت اضداد است: اضدادی که متحدند! مثل خیر و شر، نر و ماده، وجود و عدم.

۴- این وحدت اضداد در فرهنگ اروپائی «دیالکتیک» نامیده می شود که به قول افلاطون، عرش معرفت است. ولی به نظر ما محور معرفت است و نه عرش آن. عرش معرفت توحید و یگانگی است نه دوگانگی!

از کتاب اخلاق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۸۸

۱۲۶-کتاب صوتی (۱۰) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

۱۲۶کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) – ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
پیروزی بزرگ

پیروزی بزرگ

۸- پس خلق جدید هم دو مرحله ایست: قبل و بعد از مرگ! ولی اهل ایمان بایستی از مرگ سبقت گیرند و آنرا از همان حیات دنیا آغاز کنند و در واقع برایش پیشاپیش مهیا گردند. اینان همان « والسابقون السابقون اولئک المقربون» هستند. یعنی آنان که از زمان و از مرگ سبقت گرفته و قبل از مرگشان قیامت خود را برپا کرده و به قرب و لقای الهی نائل آمده اند و لذا از برزخ فاصله بین مرگ و قیامت کبرا (پایان جهان) رسته اند و این یک جهش تاریخی بس بزرگی است و لذا «پیروزی بزرگ» نامیده می شود در کتاب خدا! و مهمتر از آن از دوزخ نجات یافته اند زیرا بقول قرآن «هیزم جهنم، مردم هستند و دهر (حجر)»…

از کتاب معاد تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳

۱۴۷– کتاب صوتی معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection) 

۱۴۷– کتاب معاد ( وعده خدا با خلق) – ۱۳۹۲ (Resurrection)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

۳۶۱- بنابر این حکومت های دینی در آخرالزمان بیش از اندازه دچار بحران و بدنامی و ملامت کشی هستند که اگر رهبرانش فاقد معرفت و عرفان آخرالزمانی باشند از اداره و مهار امور درمانده شده و فروپاشی حکومت اجتناب ناپذیر می گردد.

۳۶۲- بنابر این حکومت های دینی در این دوران باید بدانند که چه بار مضاعفی را حمل می کنند و بایستی همچون قابله ای عمل کنند که تاریخ را از بطن جامعه برون افکنی می سازد. و این وضع حمل و قابلگی و زایمان برای جوامعی که از قدمت مدنی و معنوی و دینی بیشتری برخوردارند بمراتب شاقه تر و انفجاری تر است و اگر حاکمان براستی حکیمانی قابل نباشند در این وضع حمل از میان می روند و جامعه نیز فرو می پاشد.

از کتاب حکمت حکومت تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۵

۱۴۵– کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
ترس – جمال – همتائی و بی تائی

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی : ترس – جمال – همتائی و بی تائی

۶- ترس محصول اسارت انسان در زمان است و زمان همان دالان تاریکی است که حوادث را می زایاند.

۷- اگر تغییر نمی بود ترس نمی بود و تغییر فرزند زمان است.

۸- پس ترس محصول نادانی انسان از آینده هر چیز و تجربه و حادثه ای است.

۹- ولی در عین حال هر چه که دانش محسوس و مادی بشر افزون می شود از ترسش کاسته نمی شود و بلکه بر ابعاد و اعماق ترسش افزوده می شود.

۱۰- پزشکان بیش از مردم عادی از بیماریها می ترسند زیرا منشأ و علل و عواقب آنرا می شناسند.

۱۱- اقتصاد دانها بیشتر از مردم عادی از ورشکستگی و تورم می ترسند.

۱۲- انسانهای داناتر و بزرگتر بیشتر از افراد نادان و کودکان می ترسند.

۱۳- پس دانش محسوس و علمی-فنی بشر هم بر ترس او می افزاید و لذا بشر امروز هراسناکتر از بشر دیروز است.

۱۴- ترس منشأ جنون و جنایات بشر است همانطور که بقول علی (ع)، ترس بزرگترین گناهان نیز هست.

از کتاب پدیده شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۸۷

۸۹- کتاب صوتی (۱۷) پدیده شناسی‌ عرفانی – ۱۳۸۸(Theosophical phenomenolgy)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
ن والقلم

ن و القلم 

۳۴- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.

۳۵- انسانهای گناهکار به سوی جنون می روند زیرا در آن واحد هم دلشان می خواهد که خدا و آخرت باشد تا با مرگ نابود نباشند و هم نمی خواهند باشد چون حساب و کتاب و عذاب خواهند داشت. این تضاد موجب اختلال حواس و خشم و عصبیت و جنون تدریجی می شود. همه امراض اعصاب و روان حاصل این تناقض فکری و روانی است زیرا شبانه روز بلاوقفه اعصاب و ذهن و احساس آنها از این بودن و نبودن دچار استهلاک و تضاد و جنگ با خودش می باشد.

از کتاب ن و القلم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۱۶

فهرست کتاب : 

۱- من و قلم       ۲- من و قرآن    ۳- من و قیامت

 ۶۵- کتاب صوتی (۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۶) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۷) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۸) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۹) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۰) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۱) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۲) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۳) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۴) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵- کتاب صوتی (۱۵) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

۶۵– کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
زمینه ای در عرفان خانواده

زمینه ای در عرفان خانواده

مقدمه :

این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های مسئله دار بوده است که موفق به اصلاح و ارتقاء فرهنگ خانواده خود گشته اند. این رساله را می توان زمینه ای تجربی از سیر و سلوک عرفانی در متن خانواده دانست چرا که سالکان عرفانی در همان نخستین گامها با تمامیت خانواده و رابطه زناشوئی به بن بست و جدال میرسند و از همینجا به انحراف میروند زیرا از کشف و درک ماهیت آدم – حوائی روح خود درمانده می شوند. این رساله نوری در خدمت عرفان خانواده و خانواده عرفانی است.

استاد علی اکبر خانجانی 

فهرست مطالب :

تاریخچه ی معنای رشد-تعریف رشد-معنای رشد از دیدگاه بشر مدرن-مبنای تاریخی تئوری رشد مادی – معنای زیست شناسانه رشد – معنای منطقی-ریاضی رشد-رشد از منظر روانشناسی جدید-اگزیستانسیالیزم و مکتب اصالت رابطه- تعریف شخصیت و رشد در عرف و فطرت دینی-تناقض تربیت و آزادی- خط سوم-ارکان وجودی هویت-مثلث«من-تو-او» – ازواج ثلاثه در قرآن کریم- تثلیث رابطه در سنت انبیاء و اولیاء- انواع مثلث های وجودی و معرفتی- سیر اندیشه من-تو-او در فلسفه جدید اروپا-سیر پیدایش من تو او- هویت – فهم این قانون ازلی-اختیار انسان-مسئولیت چیست؟- ذات من تو او – هویت جهانی هستی-فلسفه نگاه-ناز : راز انحطاط من تو در زناشوئی- اّشکال بروز ناز در زن- عاقبت ناز-ولایت مرد در قبال زن – ناز به عنوان کارخانه ابزاری شدن «من» و« تو» – طلاق به عنوان آخرین ناز و فروپاشی ناز-تناقض تربیت و وراثت-مسئله جبر و اختیار در امر رشد و تربیت-تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام- اصلاح یا انقلاب-تربیت نژادی و تربیت نزادی- انسان کامل

 ۳۸- کتاب صوتی (۱) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۲) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۳) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۴) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۵) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۶) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۷) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۸) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۹) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )  

۳۸– کتاب خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  ۱۳۸۰(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

 همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی زن (زن شناسی )

زن شناسی

زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگونِ مرد است که بطرز جنون آمیزی به این باور ریائی نسبت به خودش می رسد که موجودی ضعیف و ابله می باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید مستمر است و هرگاه بمیزانی که از مرد فاصله می گیرد و این امکان برایش فراهم می شود که بدور از نظرها و القاعات و فشارهای مرد به احساس و تجربه خود از خودش دست بزند به نادرست بودن آن باور پی می برد. این مرد می تواند پدر یا برادر و یا همسر باشد و یا احتمالاً ارباب و صاحب کارش. زیرا مرد می داند که بمیزانی که به زن می باوراند که ضعیف و احمق است به همین میزان می تواند به لحاظ اقتصادی و سکسی وی را استثمار نماید و برده خود سازد و یا حتی برده عاطفی خودش نماید و یا برده اعتقادیش.

از کتاب فلسفه وجود زن تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

فهرست کتاب : 

هویت زنانه – هویت مادرانه – هویت همسرانه – هویت جنسی – هویت عاشقانه – هویت شغلی – هویت روسپی گری – هویت هووئی – هویت حقوقی – هویت عشوه گری – هویت فکری – هویت جمالی – هویت وجودی – هویت انتخابی و انتخاب هویتی 

۳۰ – کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۹) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

زن شناسی

زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگونِ مرد است که بطرز جنون آمیزی به این باور ریائی نسبت به خودش می رسد که موجودی ضعیف و ابله می باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید مستمر است و هرگاه بمیزانی که از مرد فاصله می گیرد و این امکان برایش فراهم می شود که بدور از نظرها و القاعات و فشارهای مرد به احساس و تجربه خود از خودش دست بزند به نادرست بودن آن باور پی می برد. این مرد می تواند پدر یا برادر و یا همسر باشد و یا احتمالاً ارباب و صاحب کارش. زیرا مرد می داند که بمیزانی که به زن می باوراند که ضعیف و احمق است به همین میزان می تواند به لحاظ اقتصادی و سکسی وی را استثمار نماید و برده خود سازد و یا حتی برده عاطفی خودش نماید و یا برده اعتقادیش.

از کتاب فلسفه وجود زن تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

فهرست کتاب : 

هویت زنانه – هویت مادرانه – هویت همسرانه – هویت جنسی – هویت عاشقانه – هویت شغلی – هویت روسپی گری – هویت هووئی – هویت حقوقی – هویت عشوه گری – هویت فکری – هویت جمالی – هویت وجودی – هویت انتخابی و انتخاب هویتی 

۳۰ – کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب صوتی (۹) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
درد خدا ( علل بیماری ها )

علت درونی بیماریها

مسئله بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین چهار دسته تقسیم بندی نمود: سر درد، پریشانی فکر، نفرت و ترس چهار نمونه از این چهار دسته بیماری هستند. در واقع این چهار دسته کلی از رنج و بیماری را می توان به این گونه هم بترتیب عنوان کرد: امراض جسمی، امراض ذهنی، امراض قلبی و امراض وجودی.

گفتیم که امراض و رنجهای بشری حاصل ناکامیهای اوست. ناکامیها به بیان دیگر همان پوچ شدگیهاست: ابطال تلاش ها! 

از کتاب دردِ خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب :

جادوی درد – سلامتی – علت درونی بیماری ها – انواع دردها و علل بیرونی – فقر – سنت – تبعیض – درد بی درمان – درد خود خواسته (تمارض) – علل علمی امراض – اخلاق و بیماری – درد خود -شناسی – درد نان – درد رابطه – دردمندان و دردشناسان بزرگ – مادران – پیامبران – کافران حق جو – تباه شدگان – علی (ع)

۴۰- کتاب صوتی (۱) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۲) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۳) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۴) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۵) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۶) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۷) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب صوتی (۸) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God) 

۴۰– کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
فلسفه غرایز – خودارضائی

فلسفه غرایز – خودارضائی

مسئله خود – ارضائی اما واقعه ای بس عظیم و حیرت آور و بسیار قابل تفکر است که بندرت در باره اش بطور جدی اندیشیده شده است. لمس فرد از خودش: نوازش کردن خویشتن! آیا این تنگاتنگ ترین و نزدیکترین و خودی ترین و بیواسطه ترین رابطه انسان با خودش نیست؟این مسئله که یکی از تحربیات عام بشری می باشد و کاملا غریزی می باشد و خودش شاید بنیاد معنائی همه غرایز دیگر باشد به لحاظ اخلاقی و مذهبی و عرفی و عقلی در سراسر جهان کمابیش مکروه و ناپسند تلقی شده است، چرا؟ 

از کتاب فلسفه غرایز تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۲

فهرست کتاب:

نفس کشیدن – خوردن – جماع – خوابیدن – بازی و کار – عشق – اندیشه – ایمان – خویشتن داری – سلطه گری – خانواده – طبیعت – آموزش – اقتصاد – حکومت

۲۹ – کتاب صوتی (۱) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۲) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۳) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۴) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۵) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۶) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۷) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۸) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی مرد

چرا پیامبران خدا همگی مردان بوده اند؟

زن، نبی نمی شود زیرا نیازی ندارد. زن موضوع «خبر» است و مرد در باره زن است که با خبر (نبی) می شود. زن خود جسمانیت خبر(نبوت) است لذا دین زن تماماً از همان آغاز چیزی جز معرفت در باره خودش نمی باشد و این معرفت روشی جز نگاه نکردن به مرد ندارد تا بتواند خودش را ببیند. به همین دلیل معرفت نفس (عرفان) برای مرد دینی در کمال راه رخ می دهد ولی برای زن از همان آغاز راه پدید می آید. 

از کتاب فلسفه وجودی مرد تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 فهرست مطالب کتاب:

معنای وجود-دوگانگی ذاتی وجود بشر-تعین کلمه الله در آدم و حوا-احساس وجود در مرد-هویت مرد در قلمرو از خود-بیگانگی – بدن مردانه-ذات اندیشه گری مرد-دین مردانه-پرستش آلت جنسی-دین به معنای راه بین بالاتنه و پائین تنه-صفات مردانه-ذات و صفات-کبر-غرور-غیرت-عاشقیت-مستی-بازیگری-عقل-حقوق دینی مردان-ولایت مرد بر زن-امرار معیشت-مسئولیت آینده-عرفان

 ۵۸- کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸- کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

۵۸– کتاب فلسفه وجودی مرد (ماده وجود ۳)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) – ۱۳۸۵

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید