کتاب صوتی شوکران حقیقت

کتاب صوتی شوکران حقیقت

پس پاکی و ناپاکی و گناه و ثواب را بایستی در طرز تفکر و نیز در نیات مقطعی هر عملی جستجو نمود. چه بسا یک طرز فکر کلاً نمی تواند مولد اعمال درستی باشد و هر مراقبه ای بر اعمال هم هیچ اثری ندارد. مثلاً کسی که عموماً همه زندگیش صرف آبرو سازی و خوشبخت نمائی در چشم دیگران است نمی تواند بانی اعمال پاک و صالحی شود هر چند که ظاهراً اعمالش زیبایند ولی آثار آن اعمال در دیگران مولد کینه و نفرت است. و یا کسی که می خواهد دیگران را متوجه خود نماید و محبوب دیگران واقع شود هر عملی که بکند ناپاک و گناه است در درجات گوناگونش حتی اگر خیرات و صدقات باشد و یا نماز خواندن.

از کتاب شوکران حقیقت تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم

کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم

در این دورانی که در سرآغازش قرار داریم دیگر سخن در باره «چه باید کرد؟» بیهوده ترین سخن هاست و موجب تشنج و جنگهائی مضاعف می گردد و خسران این عرصه را غیر قابل جبران می کند. جز درک و معرفت بر اصول و حقوق این واقعه و اشاعه آن کاری دیگر باقی نمانده است. هر کسی خودش باید بداند و تصمیم بگیرد که چه می کند و دگر کسی را یارای هدایت و نجات دیگران نیست جز افکندن نور معرفت بر این واقعه. یعنی کاری جز «عرفان» باقی نمانده است. و مهمترین بخش این کار کبیر هم تفکیک و تمیز دادن عرفان واقعی از عرفان نمایشی و منافقانه است و این همان نشان دادن آن موی بین حق و باطل است که امام را از دجال ها تمیز می دهد و انتخاب بر حق را ممکن می سازد. و بهر حال فقط بواسطه نور معرفت بر این واقعه است که اصلاً انتخابی ممکن می شود چه انتخاب درست و چه نادرست. بهر حال آنکه انتخاب می کند سریعتر این برزخ را طی می کند و از هلاکت میرهد. انسان اهل معرفت بایستی انسانها را در این انتخاب یاری دهد و این یک یاری عرفانی است.

از کتاب افسانه پسامدرنیزم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۴

۴۵-کتاب صوتی (۱) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۲) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۳) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵-کتاب صوتی (۴) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

۴۵- کتاب افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) – ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی اَبَر انسان

کتاب صوتی اَبَر انسان

با اهالی اعتیاد

ای به زنجیر کشیده شدگان بدست خویشتن! خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و دیگران نیز شما را و نیز خود، خویشتن را در رابطه با دیگران. شما معتاد هیچ چیزی نیستید بلکه معتاد رابطه اید، روابطی ناحق! شما در فرار از تنهائی به این اسارت افتاده اید. هر که تنها شد و تنهائی اش را دوست داشت هرگز معتاد نمی شود زیرا محتاج کسی بعنوان گریزگاه نمی شود. 

آنچه که عشق و عاطفه و دوستی می نامی مهد اعتیاد و علت اسارت توست. این دروغ را برانداز تا اعتیاد برافتد. چرا که خواه ناخواه از محبوبیت انتقام خواهی گرفت. مخواه که محبوب باشی تا مجبور به عشق نمائی نشوی تا به دام اعتیاد گرفتار میائی.

رازت را با صدای بلند گفتم تا شاید نجات یابی زیرا جز این علاجی نداری زیرا اعتیاد معلول عشق نمائی است، دوستی نمائی، انسانیت نمائی و هر نمای دیگری آنگاه که رسوا شود همچنین عرفان نمائی!

از کتاب اَبَر انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۴۴- کتاب صوتی (۱) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۲) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۳) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب صوتی (۴) ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

۴۴- کتاب ابر انسان – ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی معماهای عرفانی

کتاب صوتی معماهای عرفانی
کودک: 
” از کجا آمده ام؟ چه کسی مرا بوجود آورده است؟ قبلاً کجا بوده ام؟ به کجا خواهم رفت؟ برای چه بوجود آمده ام؟ …” “چرا آب راه می رود؟ چرا آتش می سوزاند؟ چرا بعضی چیزها مدور است؟…چرا اصلاً چیزی وجود دارد؟…”

اینها نخستین سئوالات هر کودکی در بو عقل و هوش است از والدین خود، که البته بندرت پاسخی می شنوند و اگر هم بشنوند کمترین رضایت و قناعتی برای ذهن آنها پدید نمی آورد. همین سئوالها بزودی فراموش می شوند و فقط در برخی از افراد بشری در کمال خرد و تفکر بار دگر به یاد می آید و این یاد مولد حکمت و معرفت است و پدید آورنده کسانی چون ابراهیم(ع) و سقراط و مولوی و هایدگر و بودا و امثالهم می باشد. و این به نوعی رجعت به بکارت و اصالت دوران کودکی است زیرا سئوالی کودکانه تر از این وجود ندارد که: اصلاً چرا چیزی وجود دارد؟! و خود وجود یک کودک در نزد والدینش مظهر تمام عیار چنین سئوالی می باشد. 
از کتاب معماهای عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

۴۳- کتاب صوتی (۱) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب صوتی (۲) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب صوتی (۳) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب صوتی (۴) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب صوتی (۵) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب صوتی (۶) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) –۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

۴۳- کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) – ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی من – تو – او (جان، جامعه، خدا)

کتاب صوتی من – تو – او

کلام الله

من: پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو. 

او: هم اینک گفتم.

من: ولی من چیزی نشنیدم.

او: علتش این بود که بی واسطه تو سخن گفتم و تو نبودی که بشنوی.

من: آن سخن چه بود؟

او: این بود: “پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو.”

خشوع:

من: پروردگارا این جهان هستی با اینهمه موجوداتش از ذرات تا کرات چیست؟

او: این خشوع است.

من: یعنی چه؟

او: یعنی اینکه گرد و خاک و خاشاک است همانطور که هر عملی گرد و خاکی بر می انگیزد.

من: و اما آن عمل چیست که اینهمه گرد و خاک دارد؟

او: عملیات خلق خویشتن. 

من: این خویشتن کیست؟

او: خودم هستم.

من: نام این خویشتن تو چیست؟

او: انسان!

من: آیا نمی توانستی بدون اینهمه گرد و خاک خودت را خلق کنی؟

او: خلقِ خویشتن یعنی خاکی کردن خویشتن. وگرنه من قبلاً هم وجود داشتم، وجودی نوری!

من: چرا خواستی خودت را خاکی کنی؟

او: خواستم خودم را خاشع و پست سازم و خودم را در پست ترین وضع پائین آورم و انسان شدم و سپس خاک را پست ترین پستی ها را سجده کردم.

من: منظورت از این کارها چه بوده است؟

او: بی نهایت منظور داشتم. و در واقع منظورم “بی نهایت” بود. یعنی خواستم در بینهایت صورت جلوه کنم.

من: دگر چه؟

او: دگر اینکه خواستم اعلائیت و مطلقیت و احدیت و صمدیت خود را آزمون کنم و برای خودم به اثبات برسانم.

من: آیا مگر در باره ذات خود و قدرت خود تردیدی داشتید؟

او: نه هرگز! بلکه می خواستم خودم را تماشا کنم: عشق به دیدار خویشتن!

از کتاب من تو او تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۲۶

۴۲- کتاب صوتی (۱) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۲) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۳) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۴) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۵) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۶) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۷) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۸) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب صوتی (۹) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

۴۲- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی خاطرات حواس

کتاب صوتی خاطرات حواس 

ظلم

ظلم است که باید برداشته شود نه ظالم. زیرا مظلوم از ظالم هم ظلم پرست تر است. و به تجربه هم معلوم شده است که اگر بطور مکانیکی ظالم برداشته شود آن مظلوم، ظالمی ستمگرتر را پدید آورده و بر خود می گمارد. و اما ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی عدم پذیرش مهر و رحمت و عزت. و این عدم پذیرش همان عدم توانائی و عدم دانائی است: عدم توانائی پذیرش مهر و عدم دانائی در باره حقِ مهر. این عدم توانائی و عدم دانائی متقابلاً علت و معلولند.

و اما مهر یعنی چه؟ آیا مهر همان خوشروئی و تساهل و برآوردن امیال دیگران است؟ یعنی رفتار با کودکان خویش؟ بدین ترتیب که هیچکس رشد نمی کند و جهان مبدل به کودکستان می شود. و تازه چه کسی است که چنین مهری را پذیرا نباشد. پس ظلم چیست؟ 

از کتاب خاطرات حواس تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۷۶

۴۱ کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱ کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱-  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی درد خدا ( علت بیماریها)

کتاب صوتی درد خدا

علت درونی بیماری ها

بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلا امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین چهار دسته تقسیم بندی نمود: سر درد، پریشانی فکر، نفرت و ترس چهار نمونه از این چهار دسته بیماری هستند. در واقع این چهار دسته کلی از رنج و بیماری را می توان به این گونه هم بترتیب عنوان کرد: امراض جسمی، امراض ذهنی، امراض قلبی و امراض وجودی.

آنچه که در قلمرو دانش پزشکی بیماری نامیده می شود عموماً یا علائم بیماری است و یا میوه های دردناک آن و نه خود بیماری. و کل دانش و فن پزشکی فقط تلاش می کند که این علائم را محو و منهدم سازد و عوارض آزار دهنده اش را فقط تسکین دهد که این تسکین در موفق ترین حالتش نیز موقتی است.

از کتاب درد خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۴۰-کتاب صوتی (۱) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۲) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۳) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۴) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۵) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۶) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۷) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰-کتاب صوتی (۸) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

۴۰- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) – ۱۳۸۰ (The Agony of God)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی محاق : خودکشی و …

کتاب صوتی محاق

خودکشی

خودکشی گناه است: نه به این دلیل که حکم خدا آن را نهی کرده است بلکه مردمان از بابت خودکشی تو، تو را لعن می کنند خاصه نزدیک ترین کسانت. از اینکه نتوانستی آنها را تحمل کنی و این حقیقت را آشکار ساختی. و اینک زجر می کشند از اینکه چرا نمی توانند آنها هم از تو تقلید کنند و راحت شوند، از فرط بخل.

پس حکم مردم این می شود: هر گاه که از زندگی بیزار شدی یعنی از مردم به کمال نفرت رسیدی تظاهر کن عاشق مردم شده ای و دست بکار نجات مردم شو تا خود مردم تو را بکشند، شهید شو!

آنکه از فرط نفرت از جهان و جهانیان از جان خود سیر می شود عاشق مردم می شود. این واقعیت به یک میزان هم راست است و هم دروغ!

و اما آنکه «خود» را یعنی منیت را به قتل برساند مجبور به تن کشی نمی شود.

ولی اکثریت مردم به تدریج می آموزند که «من» را کرخت و تخدیر نمایند به واسطه اشتغالات، تفریحات و بازی ها، مواد مستی آور و مخدرات، تلویزیون و … و مابقی خودکشی می کنند یا انقلابی می شوند یا عاشق می شوند و یا جنایتکار.

از کتاب محاق تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۹- کتاب صوتی (۱) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۲) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۳) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۴) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹- کتاب صوتی (۵) محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

۳۹-  کتاب محاق (مغانه)  – ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی من- تو- او (خداشناسی اجتماعی)(زمینه ای در عرفان خانواده)

کتاب صوتی من تو او

پس در کلام آخر باید چنین گفت که هرگاه فرزندی موجب عذاب و زجر و رسوائی و مذلت والدین است با صدای بلند به آنان اعلام می کند که: ای پدر و مادر عزیز خودتان را تربیت کنید!

پس این فرزندانند که برای تربیت والدین به دنیا آمده اند و والدین مسئول سرنوشت فرزندان خود نیستند. فقط کافی است که فرزندان را ظرف شهوات و زباله دان حقارتها و حماقتهای خود نسازند.

پیام آخر ما به همه والدین این است که: لطفاً برای رضای خدا دست از تربیت فرزندان خود بردارید و به تربیت خود همت گمارید!

فقط به وظایف خود تن در دهید و نگران آینده فرزندان مباشید.

از کتاب من – تو – او تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 38- کتاب صوتی (۱) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۲) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۳) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۴) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۵) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۶) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۷) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۸) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۹) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۰) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۱) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۲) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۳) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب صوتی (۱۴) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

۳۸- کتاب خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) –  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی کند و کاوی در حقوق ( حق ابطال)

کتاب صوتی کند و کاوی در حقوق ( حق ابطال)

آنچه که انسان را اسیر و برده غیر می سازد نه نیاز او به غیر، بلکه انکار نیازش به غیر است و بروز تکبرانه و ریاکارانه نیازش به غیر. آنچه که کفر نامیده می شود همین است. نیاز به غیر بطور کلی بر دو دسته است که نهایتاً به دو موضوع می رسد: نیاز به محبت و نیاز به پول. آنکه خود است نیاز به محبت دیگران دارد و آنکه بی خود است نهایتاً از دیگران جز پول نمی خواهد و هر چیز دیگری هم که بخواهد انگیزه ای جز پول بیشتر ندارد. ولی اکثریت بشر پول خواهی اش را در لباس محبت پنهان می کند و این همان راه گم شدگی است و اسارت.

از کتاب کندو کاوی در حقوق تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۹۲

۳۷- کتاب صوتی (۱) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۲) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۳) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۴) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۵) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۶) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۷) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۸) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۹) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۰) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۱) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۲) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۳) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۴) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۵) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۶) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۷) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب صوتی (۱۸) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰

۳۷- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  – ۱۳۸۰


بیشتر بخوانید