خواب خوب یار

خواب خوب یار

دلبر و دلداده خود مائیم ما

از منی و از توئی گشتیم رها

حالیا از خواب بیدار آمدیم

از درون قبر پر بار آمدیم

دلبری جز ما نباشد در جهان 

بایدش دل برد از پیر و جوان

تا دل اندر سینه حبس خویش بود

مرده ای بد کینه و بد کیش بود

دل بباید برد از این مردمان

تا زگور تن برون آیند چو جان

۱- « بگو آیا می خواهید زیانکارترین آدمها را به شما معرفی کنم؟ کسانی هستند که همه تلاشهایشان در حیات دنیا نقش بر آب و باطل شد در حالیکه می پندارند که بسیار نکوکارند. این بدان دلیل است که نشانه های پروردگار و دیدارش را انکار کرده اند…» کهف ۱۰۵-۱۰۳

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد هشتم

۱۳۷– کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

)

۱۳۷– کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
شوکران حقیقت

به لحاظی می توان گفت که ھمه خواص مثبت علوم و فنون ، ظاھری و ھمه خواص منفی آن باطنی است. بدین لحاظ تکنولوژی بین ظاھر و باطن وجود بشر خلاء و تضادّی افکنده که ھرگز سابقه نداشته است. صورتھا را تمیز و براّق می کند و سیرتھا را کثیف و تاریک می سازد ، اعمال را سریع و افکار را کند می کند ، غذا را ملون و لذیذ ولی پوک ومسموم می سازد . کلام را زیبا و احساس را زشت می نماید ، تن را ظریف و شیک می سازد ولی اعضاء و جوارح را ضعیف و رنجور می کند . زمان ّکمی را می افزاید و زمان کیفی (درونی) را از حرکت می اندازد و می کشد . تولید مادّی را متنوع و سریع تر می کند ولی تولیدات روانی را عقیم می سازد . سکس را رونق می دھد ولی عاطفه را می میراند . تن را مفرح و روان را افسرده و مریض می کند . دُمل ھای پوستی را برمی کند و غدّه ھای سرطانی را عمق می بخشد . ویروس مالاریا و پشه ھا را نابود می کند ولی ویروس سارس وایدز و ایبولار را چون اجنه در اعماق تن نشو و نما می دھد . دنیا را آباد و آخرت را تباه می کند . بیرون را روشن و درون را تاریک می سازد .  شاید ھیچ یک از دستاوردھای علم ھمچون «برق» بیانگر تمامی ماھیّت آن نباشد که گل سرسبد و اساس تکنولوژی مدرن است و تکنولوژی جدید و زندگی علمی امروزه بدون برق تقریباً تمامیّتش محکوم به نابودی می باشد . انسان مدرن منھای برق مترادف با مرگ است و حتّی آب خوردن ھم نخواھد داشت .  بدین ترتیب تکنولوژی که مبدأ و معاد دانش مدرن است عین تمامیّت حیات و ھستی بشر شده است و راز بقاست . و بشر ھرگز تا این حد اسارت و بستگی را تجربه نکرده است . علمی که قرار بود در خدمت شناخت و توسعه انسان و آزادی روح و حیات او باشد مبدّل به شقی ترین ابزار بندگی او شده است . واین حاصل عدم اطاعت انسان از امر عقل است یعنی حاصل ضدیّت با عقل است و لذا ھمه محصولاتش علناً ، عقل و فراورده ھای عقلی مثل دین و اخلاق را نفی می کند و پیروانش را مبدّل به عروسکھای کوکی پشت ویترین مغازه ھا می سازد که به قول فروغ فرخزاد با ھر فشاری جیغ می کشند که : آه من بسیار خوشبختم ! به راستی ھم به نظر می رسد که علوم وفنون میلیاردھا انسان بر روی زمین را یعنی توده ھا را خوشبخت ساخته است یعنی آنان را که ھرگز انتخاب نمی کنند الاّ بی انتخابی را . ولی به نظر نمی رسد که علمای طراز ّاول را خوشبخت کرده باشد و گرنه انیشتن که بزرگترین نابغه علمی جهان مدرن است عمری را در افسردگی نمی زیست و اواخر عمرش برعلیه تمامیّت علم و تکنولوژی اعلان جرم نمی کرد .

برگرفته از کتاب شوکران حقیقت . جام سوم (عقل)

اثر استاد علی اکبر خانجانی

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
ملاک ایمان

ملاک ایمان

۱۱- ترس از مرگ، ترس از فقر، ترس از بی آبروئی، ترس از تنها شدن و ترس از نابودی ملاکهای اساسی در تشخیص ایمان خویش است. مومن کامل کسی است که همه این امتحانات را با سربلندی پشت سر نهاده است و در مقابل این نوع تهدیدها و مصائب ایمانش را از دست نداده است یعنی متوسل به غیر خدا نشده است و تن به خودفروشی ها و حرامی ها و گناه و فسق و دریوزگی نداده است و صبر و متانت و عزت نفس و پاکدامنی را حفظ کرده است. و هر که همه این مراحل و امتحانات را با سربلندی بگذراند به کمال ایمان که مقام عصمت و امامت وجودی است می رسد و این مقام انسان کامل است.

۱۲- در فرهنگ اسلامی و خاصه شیعی، مومن کسی است که یا خود دارای امامت باطنی است و یا دارای امامی زنده در بیرون است. و در غیر اینصورت به مقام ایمان نرسیده است. انسان بی ایمان به لحاظ عقل و معرفت دینی هنوز بالغ نشده است.

۱۳- در تعریف قرآنی مومن کسی است که دین و معارف و فضائل اخلاقی در او قلبی و خودجوش و طبیعی شده است در درجات. یعنی برای حفظ تقوایش جان نمی کند و مجبور به تظاهر یا ریا نیست. همانست که هست و طبعاً انسانی متقی و اهل فضیلت و اخلاق حسنه است در درجات.

از کتاب بارانداز حکمت ص ۷۵

 ۹۳- کتاب صوتی (۱) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۲) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۳) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۴) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۵) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۶) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۷) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۸) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۹) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳– کتاب بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
عرفان و ستاری

عرفان و ستاری

۱- بسیاری از خوانندگان آثار ما این سئوال را پیش می آورند که مگر نه اینکه دین خدا تماماً ستاری و عیب پوشی از خلق است و امامان و عارفان ما ستاران جامعه و مظهر رحمت خدا بر مردمان بودند. پس چرا آثار شما همه اسرار مگوی خلق را برملا کرده است و آبروی بشریت را برده است و همه پرده ها را دریده است. آیا این امری عارفانه و خداپسندانه است؟

۲- خداوند در کتابش بارها تأکید می کند که اکثر مردم کافر و منافق و احمق و فاسق هستند آیا این با رحمت خدا در تضاد است؟ علی(ع) که خود مظهر عشق خدا به خلق است در نهج البلاغه خطبه هائی در باره جهل و تبهکاری و حقارت مردم ایراد نموده است که در تاریخ خطبه های بشر سابقه ندارد و بعداً هم تکرار نشده است. علی (ع) که مظهر ستاری و عیب پوشی بوده پس این حرفهایش چه معنائی دارد؟ آیا آسیب شناسی و تشخیص امراض در علوم پزشکی و روان پزشکی به معنای بی حرمتی به بشریت است؟

۳- مسئله ستاری مربوط به هویت افراد خاص با نام و نشان است و نه مربوط به بشر نوعی و عامه بشری.

۴- ستاری یک معنای خلاق و تربیتی است و مطلقاً بمعنای کتمان فیزیکی عیوب و امراض نیست اگر چنین باشد که عین فریبکاری و تصدیق مفاسد و جهل بشر است به مانند والدینی که از فرط نژادپرستی مفاسد اخلاقی و عیوب فرزند خود را نادیده گرفته و بلکه آنرا حسنات فرض می کنند و فرزند خود را دیوانه و تبهکار می سازند و بجان جامعه می اندازند و عذاب روح خودشان هم می کنند و فرزند را هم سیاه بخت و نابود می سازند. اینکه رحمت نیست بلکه اتفاقاً بیرحمی و غایت خودپرستی و بی مسئولیتی و شقاوت است.

۵- ستاری و عیب پوشی و رازداری برای آن است که آدمی دریده و وقیح نگردد و از اصلاح خود مأیوس نشود نه اینکه در پلیدی و جهلش قهارتر و مفتخر گردد و ریاکار شود.

از کتاب بارانداز حکمت ص ۵۰

۹۳- کتاب صوتی (۴) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳– کتاب بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
تربیت کودکان

تربیت کودکان

۳۰- یعنی هر کجا که تربیت کودکان به زور و تهدید و تطمیع کشیده می شود انحراف آغاز شده است. این حداقل و اساس و مقدمه ای بر تربیت است. و این بدان معناست که اگر کسی تربیت کردن نمی داند بهتر است هیچ کاری نکند تا لااقل موجب گمراهی نشود.

۳۱- کسی که نمی تواند نیکی را انتقال دهد اگر دست به زور زند ایجاد ریا می کند که همان شرارت پنهان است که بدترین بدیهاست و شدیدترین گمراهی را پدید می آورد.

۳۲- اختیار و آزاد نهادن کودکان بهمراه نظارت و مراقبت خود حداقل تربیت است زیرا کودک را بخود وا می نهد و کودک جبراً به فطرت خود رجوع می کند و لذا تحت تربیت الهی قرار می گیرد.

۳۳- اگر کودکان را مجبور به شرارت و دروغ نسازیم و بخود رهایشان کنیم تحت ولایت الهی تربیت می شوند. و این ریشه ای ترین تربیت است که خداوند رب العالمین است. و اینست که اکثر کودکان یتیم از جمله بهترین تربیت یافتگان هستند.

از کتاب سیر و سلوک عرفانی – الفبای تعلیم و تربیت ص ۱۷۱

۱۰۰–  کتاب صوتی (۲۰) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

۱۰۰–  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) – ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
بارانداز حکمت – خوشبختی یعنی چه؟

خوشبختی یعنی چه؟

۱- حیات و هستی آدمی یک بخت است یعنی یک شانس. زیرا می توانست که هرگز بوجود نیاید ولی آمده است. بخت به معنای شانس بوجود آمدن. پس هر کسی که وجود دارد خوشبخت ترین موجودات است در قبال کسانی که بوجود نیامده اند. پس زندگی آدمی بخودی خود دارای بخت بسیار خوش و شانس خارق العاده است. بودن، یک بخت است و بخت برترین است و شانس مطلق که شانس “بودن ” است در قبال نبودن که امری طبیعی است.

۲- و اینک این خوش بختی و شانس کبیرِ “بودن” در قبال نبودن، مجالی است که این بودن، جاودانه شود و این مربوط به تلاش و اراده انسان است. در حالیکه بودن اولیه هیچ ربطی به اراده آدمی نداشت و یک توفیق و داده الهی است.

۳- پس بدبختی اینست که انسان نتواند این بودن را برای خود ابدی سازد یعنی یک خوشی ابدی.

۴- بهر حال آدمی ابدی هست ولی خوش بختی بمعنای ابدی ساختن اراده است زیرا آدمی در هستی نخستین خود که یک خوش شانسی بوده است اراده ای نداشته است. اینک باید این هستی شانسی را تبدیل به اراده ابدی و هستی ارادی سازد و اراده به هستی. و این همان حیات بهشتی است که در آن آدمی طبق قول خدا دارای اراده کن فیکون می شود در حالیکه حیات دوزخی، حیاتی ضد ارادی است پس ضد هستی است: هستی ضد هستی!

از کتاب بارانداز حکمت ص ۲۴

۹۳- کتاب صوتی (۲) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸(The Terminal of Wisdom)

================

 ۹۳- کتاب صوتی (۱) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۲) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۳) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۴) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۵) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۶) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۷) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۸) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳- کتاب صوتی (۹) بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

۹۳– کتاب بارانداز حکمت – ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
منطق آخرالزمان

منطق آخرالزمان

آخرالزمان عرصه ابطال مفاهیم، ارزش ها و الگوهای اخلاقی و مدنی است این همان بیان نیهیلیزم فرهنگی می باشد که از بطن این پوچی ها، منطق، به بن بست رسیده و فاشیزم سر بر می آورد.

اگر آلمان قلمرو پیدایش نخستین فاشیزم رسمی در جهان گردید بدلیل داشتن فلاسفه ای نیهیلیست بود که نیهیلیزم فرهنگی را تقدیس می نمود.

بزرگترین خطر پوچی پیدایش نیهیلیزم بعنوان یک فلسفه سیاسی و ایدئولوژی اجتماعی است و نازیزم اینگونه بود.

در آخرالزمان هر انسانی عملاً یک نیهیلیست است. از این نیهیلیزم یا عرفان برمی خیزد و یا فاشیزم و آنارشیزم و تروریزم.

از کتاب “آخرالزمان شناسی عرفانی – منطق آخرالزمان  ” 

 ۸۷- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۴) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۵) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷- کتاب صوتی (۶) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷– کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
آخرالزمان خانواده و تنهائی انسان

آخرالزمان خانواده و تنهائی انسان

آخرالزمان یعنی پایان تاریخ نژادپرستی در خانواده ها. یعنی پایان تاریخ عشق جنسی و روابط پائین تنه ای. و آستانه عشق به خداوند و کشف و درک خدا در خویشتن. پایان عورت پرستی و آغاز دل پرستی که خانه خداست. پایان نژادپرستی و آغاز نزادپرستی!

هر که خود پرستد خود براندازد: این قانون آخرالزمان است. آخرالزمان پایان زن پرستی مردان و بچه خواری زنان است خواه ناخواه! هر چه انقلاب و بحران و عذاب است حاصل این واقعه الهی است. هر که تسلیم این حق شود رستگار است و هر که نبرد کند هلاک است.

اگر زنان همه در خیابان سرگردانند و همه بچه ها دشمن والدین خویشند حاصل این حق است که فرود آمده است. نبرد بین نسلها جز این معنای دیگری ندارد و نیز نبرد جهانی بین زن و مرد. همه وقایع این دوران را بایستی از این منظر دید و فهمید و علاج کرد. بایستی این حق را دید و فهمید و نه آنکه با آن ستیزه نمود. نبرد فیزیکی و جاهلانه با این حقایق تلخ منجر به بحرانهای جهانی و انهدامهای جهانی می شود. همانطور که دارد می شود.

مسائل و مشکلات و بحرانها و عذابهای اقتصادی و سیاسی و بین المللی و نظامی و مالی و اخلاقی و علمی و فنی و طبی و بهداشتی و تربیتی جمله بازتابهای یک مشکل کاملاً انسانی و روحانی است و آن مشکل تنهائی انسان است.

فهم تنهائی انسان به مثابه فهم ام المسائل بشری در جهان است. چون خداوند در حال آشکار شدن است انسان در حال تنها شدن است. اینست مسئله!

پس هر که به او رو کند همه مسائلش حل می شود یعنی تنهائی اش برطرف می شود و هر که تنهائی اش را با او در میان نهد می تواند با خانواده اش رابطه ای عادلانه و انسانی داشته باشد و تباه نگردد.

و اما چه کسی می تواند بدون یاری یک انسان بخود رسیده و تنها و خدا یافته ای بر این کفر و ستم و جنون تاریخی خود فائق آید! چنین انسانی همان ناجی و تجلیاتی از ناجی بر زمین است.

از کتاب “آخرالزمان شناسی عرفانی – آخرالزمان خانواده ” 

۸۷- کتاب صوتی (۴) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۸۷– کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
حقیقتی تلخ و کشنده

حقیقتی تلخ و کشنده

به ھر حال حقیقتی تلخ تر و کشنده تر از این واقعیّت «عدم عشق» در روابط بشری وجود ندارد خاصه در روابط طولانی مدّت خانوادگی و به میزانی که افراد یک خانواده این حقیقت را باور نکنند و ھمچنان تلاشی در نمایشات گوناگون عشق داشته باشند روابط به سوی جنونی تا سر حدّ جنایت به پیش می رود و فرو می پاشد . 

نوشیدن جام زھر این حقیقت مذکور تنها راه نجات روابط و عواطف از انهدام و فاجعه است و چه بسا با این درک و پذیرش به تدریج یک حداقل محبّت براساس واقعیّت نیازھای متقابل پدید آید و یا لااقل بردباری و تفاھم و تساھل بیشتری را موجب شود . 

و کمترین فایده درک این انحراف پیدا شدن حدود وظایف در روابط است که می تواند روابط نزدیک را از تباھی و انتظارات ناحق و کینه ھای نهان و انفجاری مصون دارد  .

برگرفته از کتاب شوکران حقیقت  . جام اول(عشق) 

اثر استاد علی اکبر خانجانی

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
بلایا

بلایا

۳۰- هر بلائی جسمانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و امثالهم به مثابه جلسه امتحان فرد است و آدمی در جلسه امتحان نشسته است پس باید تمام هوش و تمرکزش را بر محور آن بسیج نماید. بلایا، عرفات وجود آدمی هستند!

۳۱- هر که بلا را شناخت خدا را شناخت! و هر که خدا را شناخت بلاجو شد!

۳۲- بلا مصداق این کلام خداست که: هرگاه که خداوند جهت هدایتش، نعمتی را بر مومنان نازل می کند اکثراً روی برمی گردانند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص ۹۸

۱۵۵- کتاب صوتی (۱۳) مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۱۵۵– کتاب مبانی عرفان عملی‌ – ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید