راستی دروغین

راستی دروغین
سادگی، صفا، وفا، صمیمیت، اعتماد، یکرنگی و … اینها صفاتی است که به جماعت روستائی نسبت داده شده است که طبعاً از جانب شهریان بوده است که دال بر غایت حماقت شهریان است. انسانیت، ادب، پیشرفت، خوشبختی، علم، فهم و زیبائی، اینها هم صفاتی است که به جماعت شهرنشینان نسبت داده شده است که طبعاً از جانب روستائیان بوده است که دال بر غایت حماقت روستائیان است. مشابه چنین نسبت هائی را غربیان به شرق و شرقیان هم به غرب نسبت می دهند که آنهم جز برداشتی احمقانه بیش نیست. مشابه این نسبت ها بین بیسوادان و تحصیل کردگان و نیز بین داراها و ندارها همواره وجود داشته است. این نشان می دهد که همواره در نزد اکثریت مردم، خوشبخت و خوب و راست و درست همواره دیگری است یعنی نقطه مخالف. یعنی هر کسی ضد خودش را خوب می داند ( در باطن خود) و این حق ابطال است و رازی عظیم است که عین حق است و حماقت: حقیقتی خلاف واقع: راستی دروغین!

از کتاب خاطرات حواس ص ۵۶
۴۱- کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱- کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
خاطرات حواس
خاطرات حواس
بسیاری از اطرافیانم معتقدند که من از ویژگیهای ذاتی و مادرزادی کاملاً متفاوتی برخوردار بوده ام و بنابراین نباید انتظار داشته باشم دیگران اعتقادات مرا درک و باور کنند و بکار گیرند. آنها معتقدند که خاصیت من نه حرفها و معارف من است بلکه وجود خودبخودی من است و آن این است که همه می بینند که به گونه ای دیگر هم می توان بود و زیست و همین مشاهده موجب می شود که حیات و هستی برای آنان آسانتر شود و نه اینکه تغییر یابند. آنها معتقدند که بزرگترین خطای من که علت اصلی همه رنجهای من است توقع از دیگران در جهت پذیرش آرای من و بکارگیری آن در زندگیست، یعنی اینکه دیگران را هم مثل خود سازم. این نظر موافقان من است و اما نظر مخالفانم این است که من بایستی بکلی نابود شوم زیرا موجودیتم مخل حیات و هستی بشر است و حرفهایم بوی مرگ و نیستی می دهد و راهی جز خودکشی باقی نمی گذارد. این هر دو نظر کمابیش دارای حقی در واقعیت بشر است و به تجربه هم مسلم آمده است ولی سئوال من اینست که آیا وجود من فقط برای آن است که به دیگران بیشتر خوش بگذرد و همین؟
 
از کتاب خاطرات حواس ص ۱۲

۴۱–  کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

 

بیشتر بخوانید
خاطرات حواس: احساس گناه

احساس گناه

احساس لذت و عزت و مستی و زندگی و گناه جملگی جریان و احساس و واقعه ای واحد است. و به معنای حضور روح در انسان است و روابطی مستقیم دارند. میزان حضور روح و فعالیت و خلاقیت آن در حواس و غرایز و اعمال روزمره همان میزان احساس لذت و مستی توأم با گناه است. زیرا روح همان عنصر فرابرنده و تعالی بخش اعمال انسان است و انسان را تحت اراده خداوند بسوی منشأ ذاتی هر لذت و عزت و زندگی می کشاند و این فرابرندگی همان احساس گناه است و گوهره همان واقعه ای است که در فلسفه غربی موسوم به ” ترانسدانس ” می باشد و در فلسفه شرقی همان تعالی معنوی و حرکت جوهری و عروج روحانی و مکاشفه می باشد که همان بروز گوهره های نهان حواس و غرایز بشر می باشد که چشم و ادراک برتری را پدید می آورد و زندگیهای شدیدتری را موجب می شود و حقیقت را در واقعیت طبیعت عریان می سازد.

احساس گناه موجب تجدید حیات و احیای مستمر حواس و غرایز است. احساس گناه زجر دهنده نیست بلکه تزکیه کننده حواس و غرایز و احساسات است. ولی ایده گناه که پدیده ای تبلیغی-اجتماعی-سیاسی می باشد عموماً زجرآور است و موجب ریا می شود نه تزکیه و احیای قوای زندگی. ایده گناه که معمولاً بصورت قوانین عرفی و حکومتی در می آید و از همان جانب القاء می گردد اساساً تنبیه کننده عدم احساس گناه است.

از کتاب خاطرات حواس ص ۱۲

۴۱–  کتاب صوتی (۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۶) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۷) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۸) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۹) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۰) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۱) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۲) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۳) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۴) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب صوتی (۱۵) خاطرات حواس – ۱۳۸۱

۴۱–  کتاب خاطرات حواس – ۱۳۸۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
محبت و عشق حقیقی

محبت و عشق حقیقی

۱۹۱- محبت و عشق حقیقی بزرگترین مکاشفه انسان است و این مکاشفه نیز اجر اطاعت از امام حی و پیر طریقت است. انسان تا امامش را نشناسد محبت را نخواهد شناخت و آنگاه اعتراف خواهد کرد که آنچه را که تا کنون عشق و محبت می نامید جز شقاوت و ستم و تجاوز و آدمخواری و بی وجودی نبوده است. یکی از بزرگترین حجت های این ادعا مریدی علی (ع) از محمد (ع) است و مولوی از شمس! زیرا هر کجا که دوست داشتن بی مزد و منت و توقع باشد خدا هست و از همان کانون به آدمی سخن می گوید و هدایتش می کند زیرا خدا وجود بی علت و بی چون و چراست درست مثل دوست داشتن. دوست داشتنی بی هیچ توقع و تملک. یعنی دوست داشتن چیزی یا کسی فقط بخاطر اینکه وجود دارد زیرا وجود جز خدا نیست پس دوست داشتن شاهراه خداشناسی و خدابینی است. به طور مثال بنده عاشق طبیعت و زیبائی های آن هستم و لذا اکثر دیدارهای من با تجلیات پروردگار از منظره طبیعت بوده است و اتفاقاً محبوبترین مناظر. همانطور که از کودکی عاشق طبیعت زادگاهم بوده ام و خداوند از همین قلمرو با بنده ارتباط برقرار نمود. همین اواخر که به دیدار قله دماوند رفته بودم که یکی از محبوترین نشانه های خداوند در کشور ماست که در اساطیر ما نیز همان کوه قاف است بناگاه دماوند را با چشمانی گشاده یافتم که براستی نگاه خداوند بود هر چند که این چشم دقیقاً چشم خود من بود. که خداوند این شهود عرفانی را چنان در دامنه دماوند تجسم بخشید که دیگر همراهیانم نیز با کمال حیرت آن را دیدند. هر چند که چنین وقایع ای در این دوره دال بر خبر بسیار بزرگی است و آن ظهور امام است.

از کتاب قیامت نامه 

  ۱۴۲-کتاب صوتی (۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۷) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۸) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۹) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۰) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
مسئولیت ارادت

مسئولیت ارادت

چون به پیر عارفی رسی در مرحله نخست نیازها و امراض و اسارتهایت را از تو می گیرد و به تو آزادی اراده و سلامت نفس و اختیار و عزت می بخشد. و تو ذاتاً متعهد به ارادت می شوی که اراده آزاد شده ات را در اختیار او نهی تا تو را به صاحب اختیار یعنی خداوند برساند ورنه دوباره اراده ات را از دست می دهی و این بار خوار و خفیف تر و معذب تر از قبل می شوی زیرا طعم آزادی را چشیده ای.

یار کن مرا تا یاری کنم تو را: این اساس رابطه مراد و مرید است.

و اما آنگاه که قصد مریدی نمودی باید بدانی که راهی از زندگی را برگزیده ای که خلاف جریان کل زمانه است. پس در واقع جنگی همه جانبه را آغاز کرده ای. زیستن مومنانه و با معرفت نوعی زیستن قاچاقی است و اینست که امر اول دین در آخرالزمان تقیه است یعنی پنهان داشتن ایمان و اسرار معرفت و اعمال در حد امکان. الا آنچه که قهراً آشکار می شود.

نخستین گروهی که بر علیه تو به ستیزه ای قهارانه بر خواهند خاست خانواده و نژاد است. و این اولین و آخرین و شاقه ترین امتحان است. مهمترین مشکل خاندان اینست که بوضوح احساس می کنند که دیگر از جنس آنها نیستی و به راه و روش آنان دل نمی دهی و این غیر قابل تحمل می نماید.

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۳۹

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
جمال خدا

جمال خدا

در دوران اقامت در زادگاه ییلاقی ام در دازگاره در ماه رمضان که مصادف با زمستانی بغایت سرد و طوفانی و برفی بود یک روز صبح بهنگام طلوع آفتاب از اطاقم بیرون آمدم که بناگاه مواجه با چیزی شدم که در خواب هم میسر نبود و مطلقاً قابل وصف هم نیست. کل طبیعت از خاک و صخره ها و کوهها و درختان و علفزارها و سنگریزه ها تبدیل به اقیانوس بیکرانی از طوفان انواری شده بود که چنین رنگهائی را هرگز ندیده بودم: گوئی هر ذره ای تبدیل به منشوری شده بود و ذات حیات و ماده را متبلور و منور ساخته بود. در آن لحظه به یاد آن آیه قرآن افتادم که یکی از نشانه های آخرالزمان و قیامت است که: در آن روز زمین به نور پروردگارش مشعشع و منور می شود.

آیا آنچه که دیدم خود خداوند بود؟ بی تردید حضوری از وجودش بود. همانطور که کلاً بقول قران هر چیزی در این جهان نشانه و حضوری از اوست و کل جهان هستی محضر اوست. ولی وجود او نیست.

آری این خدائی که نور مطلق است خدای ازلی است که هیچ هویت و جمالی هم ندارد ولی خدای آخرت و قیامت چنین نیست بلکه درست مثل انسان دارای چشم و گوش و جمال است منتهی دارای ذات و موجودیتی نوری است و نه خاکی. این خداوند در توصیف عارفانه برخی از عارفان واصل آمده است و عرفان ناب چیزی جز توصیف جمال او نیست. او انسان مطلق است.

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۴۴

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)

حق رابطه (راز روابط انسانها با یکدیگر)

راز روابط انسانها با همدیگر براستی مگوترین رازهاست نه به صرف محرمیت که بدلیل محرومیت: محرومیت از فهم راز رابطه.

گوئی که هر رابطه ای بین دو انسان حتی از حقیقت خدا و اسرار متافیزیکی هم پیچیده تر است و آدمی تا به آخر عمرش هم قادر به فهم هیچیک از روابط خود با دیگران نیست: با والدین، همسر، فرزندان، دوستان، دشمنان و و … . هر رابطه ای یک راز سر به مهری است که تمامیت راز زندگی هر فردی را شامل می شود. راز زندگی هر انسانی چیزی جز راز روابطش با یکایک آدمهای زندگی اش نیست.

آغاز هر آشنائی اسرار آمیز است، لحظه به لحظه رابطه و پایان آن نیز. و آدمی این رازها را با خود به گور می برد تا شاید در قیامت پرده از این رازها برداشته شود.

بیشترین اوقات و انرژی فکری هر انسانی و نیز عمیق ترین افکارش مربوط به درک و سامان دهی روابطش با دیگران است. 

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۲۹

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
خدای عشق ( آیا خداوند بی نیاز است؟)

خدای عشق ( آیا خداوند بی نیاز است؟)

تعریف و اثبات معنای بی نیازی خدا هرگز در قلمرو استدلال و منطق ممکن نبوده است. خداوند خواهان عشق و پرستش خالصانه بندگان است و کمتر از این را نمی پسندد و مواخذه و جزا می کند. جزای شرک که بدترین مجازات است جزای پرستش ناخالصانه است. آیا این نیاز نیست؟ آری می توان نیاز متقابل بین مادر و فرزند را مثال زد که بسیار شبیه نیاز بین خدا و مخلوق است. یک کودک شیرخواره فقط در حد سیر بودن شکم خود راضی است ولی ارضای مادر بسیار ناممکن تر است. او از کودکش می خواهد که جان و روح او را از قحطی نابودی نجات دهد. توقع مادر بسیار بیشتر از کودک است هرچند معنوی تر و نامرئی تر است ولی سخت تر. و اینست که بناگاه دیوانه می شود و بجان کودک بی پناه می افتد و چه بسا او را به قتل می رساند. ولی هرگز کودکی مادرش را به قتل نمی رساند زیرا توقع او از مادرش اندک است و صریح و محسوس.

گفته می شود که خداوند از روی کرم و محبت و عشق خود انسان را آفرید و گاه گفته می شود از فرط تنهائی انسان را آفرید. و اینها عاشقانه ترین بیان علت خلقت است که نیاز خدا به خلقت را بسیار لطیف می کند ولی اتفاقاً بسیار شاقه و ناممکن هم می سازد. در معارف اسلامی داریم که خداوند انسان را آفرید تا او را بشناسد و بپرستد. آیا این نیاز نیست؟

از کتاب خداشناسی عرفانی ص ۱۶

۶۰–  کتاب صوتی (۱) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۲) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۳) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۴) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب صوتی (۵) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

۶۰–  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) – ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
من هستم پس هستم

جام پنجم : عذاب 

من هستم پس هستم

من پول دارم پس هستم، من خوشگلم پس هستم، من شغل دارم پس هستم، من هنری دارم پس هستم، من زور بازو دارم پس هستم، من هوادار و رعیت دارم پس هستم، من مدرک دارم پس هستم، من فامیل دارم پس هستم، من همسر و فرزند دارم پس هستم، من اتومبیل دارم پس هستم، من آرمان دارم پس هستم، من سواد دارم پس هستم و … اینها هستی های دوزخی و عاریه ای و فیزیکی و مشروط است و لذا برای حفظ و ابقای آن شبانه روز بایستی زور زد و دیگران را از خود راضی نمود حتی به زور و ریا، این هستی ها برخاسته از اراده به محبوبیت است که در عرصه عمل همان اراده به قدرت می باشد و ستم و عذاب دادن و عذاب کشیدن تنها راه و روش آن می باشد و زور و زر و تزویر و زار از اساسی ترین ارکان آن محسوب می شوند و شعارش با هزاران ترس و لرز این است: من محبوب هستم پس هستم!

هستیِ خودی و ذاتی و پایداری که بی نیاز از هر زوری باشد و هیچ هراسی در آن راه نداشته باشد این گونه سخن می گوید: من هستم پس هستم: این است هستیِ خدایگونه به همان زبانی که خداوند هستی خود را به موسی معرفی کرد. و این هستیِ قلبی و روحانی و نامشروط و احد و صمد است و زبان دیگرش این است: من دوست دارم پس هستم، من عاشق هستم پس هستم. 

از کتاب شوکران حقیقت ص ۵۰

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید
جام پنجم : عذاب و تنها شدن

جام پنجم : عذاب و تنها شدن

همه باید تنهای تنها شوند تا وجود یابند. و خداوند اراده کرده است به همه وجود بخشد. اکثریت به واسطه عذاب ها و از طریق دوزخ وجود می یابند و انگشت شمارانی هم به واسطه محبت است که مستمراً تنهاتر و موجودتر می شوند. بهشت و جهنم یعنی محبت و شقاوت دو وادی وجود یافتن یعنی تنها شدن است. و البته خداوند این هر دو وادی را به هرکسی به نوعی می چشاند تا انتخاب کنند. هر کس هر کدام را پسندید خدا هم برایش همان را قرار می دهد و لذا بین این کلام خدا و آیه قبلی هیچ تضادی نیست که: « هر کس که بخواهد خود هدایت می شود». در اینجا خود و خدا گوئی که امری واحد است.

انسان یا از فرط عذاب و شقاوت و زجر است که تنها و وجودپذیر می شود و یا از فرط محبت و رحمت و آرامش. و این دو تجلی از عشق ورزی انسانها به همدیگر است که موجب وجود یافتن هر انسانی می شود. 

از کتاب شوکران حقیقت ص ۴۹

۴۶- کتاب صوتی (۱) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۲) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۳) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۴) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۵) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۶) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶- کتاب صوتی (۷) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

۴۶– کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

بیشتر بخوانید