کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی بایستی

۲۳۸- من نخستین روان شناسی هستم که اعلان نمودم و به تحقیق و دلایل عینی و عقلی به وضوح ثابت کردم که همه امراض جسمانی و عصبی و روانی بشر که عذاب آفرین هستند چیزی جز عذاب حاصل از تکبر و انکار حقیقت نیست: ستم گری! یعنی اینکه هر انسانی علتی جز خودش ندارد. و بدین ترتیب اومانیزم کامل و واقعی را تحقق بخشیدم و بی مایگی و ریای اومانیزم غربی را نشان دادم. نشان دادم که طبابت حقیقی همان دین صادقانه است و جز من کسی این امر را محقق نکرده است در عمل.

از کتاب هستی بایستی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۳) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۴) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۵) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۶) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۷) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۸) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۹) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

-۳۶ کتاب هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی شناخت شناسی

 شناخت شناسی

نفهمیدن چیست؟

همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدن ها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رساند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می یابد در جریان ابطال فهمیده شدن ها. فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است، کلاً و کاملاً و اصلاً و ابداً نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام. 

فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و ایثار پدید می آید و نیز خرافه و زهد و خشوع.

از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 فهرست کتاب :

شناختن برای چه-یعنی چه یعنی چه-شک-نفهمیدن چیست-تضاد-شناخت عرفی-جبر و آزادی شناخت-شناخت و شناسنده-هستی شناسی-روشهای شناخت-شناخت محض-معما شناسی-واقعه شناختن-عشق به شناخت-اخلاق شناخت-شناخت ابزاری-مرگ شناخت-شناخت زنانه-شناخت ارادی-گناه شناخت-عاطفه شناخت-شناخت جنسی-شناخت مذهبی-شناخت واژه ای-شناخت ریایی-شناخت تساهلی-شناخت عاشقانه-شناخت اخباری-شناخت جاودانه-شناخت سیاسی-شناخت تناسخی-شناخت زناشوئی-شناخت تخدیری-شناخت قیاسی-شناخت امپریالیستی-شناخت طبی-شناخت شرطی-شناخت متافیزیکی-شناخت دوستانه-شناخت مدرن-شناخت جمالی

 35- کتاب صوتی (۱) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۲) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۳) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۴) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۵) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۶) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۷) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۸) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۹) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۰) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۱) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۲) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۳) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۴) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۵) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (۱۶) شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب شناخت شناسی‌ – ۱۳۷۹ (Epistemology)

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی معمای آزادی

کتاب صوتی معمای آزادی

۱۹- حسرت مرگباری که هنوز هم امروزه یک روستائی در بدست آوردن زندگی در یک شهر بزرگ دارد و یا یک جهان سومی برای مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژی در چشم بشر همان تکنولوژی بهشت است: تکنولوژی آزادی اراده و اراده به قدرت تام. و این همان عطش رجعت به بهشت است که یک روستائی و جهان سومی پیش روی و آینده و یا در سرزمین دور دست و صاحب تکنولوژی کامل تصور می کند ولی یک آمریکائی و یا ژاپنی و آلمانی صاحب رفاه کامل این بهشت را از دست رفته و پشت سرش و در خاطرات دوران کودکی و آبا و اجدادی خودش در یک زندگی ساده کشاورزی و دامی جستجو می کند، در عصر حجر. هیپی گری بیانگر این وضع است یک غربی که تکنولوژی و دموکراسی و آزادی عمل را حدوداً تجربه کرده است تکنولوژی را دوزخ می داند و نه بهشت و در حسرت زندگی در غار و یا بالای درخت در جنگل های بکر است. امروزه همه غربیان و دارندگان تکنولوژی و آزادی فقط به امید ایام تعطیل هستند که به کوه و جنگل بروند و به سبک عصر حجر زندگی کنند. گوئی که تکنولوژی فقط از دور بهشت می نماید و از نزدیک جهنم. ” آزادی عمل ” به انگیزه و ارزش آزادی برای تدارک بهشت است وگرنه هیچکس در آزادی عملی که دارد احساس آزادی و بهشت ندارد و بلکه احساس خستگی و خر حمالی و حقارت و اسارت و بدبختی می کند به این امید که بالاخره روزی از این وضع آزاد می شود: آزادی عمل به امید رسیدن به احساس آزادی. ولی هنوز کسی به چنین آرمانی نرسیده است.

از کتاب معمای آزادی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۴- کتاب صوتی (۱) معمای آزادی  – ۱۳۷۹

۳۴- کتاب صوتی (۲) معمای آزادی  – ۱۳۷۹

۳۴- کتاب صوتی (۳) معمای آزادی  – ۱۳۷۹

۳۴- کتاب صوتی (۴) معمای آزادی  – ۱۳۷۹

۳۴- کتاب معمای آزادی  – ۱۳۷۹

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی حقیقت چیست؟

حقیقت چیست؟

۱۴- عرفان و خاصه عرفای اسلامی و ایرانی جمعاً بر این امر متفق القولند که خود انسان حجاب حقیقت خویش است و باید از میان خویش برخیزد. در اینجا انسان بعنوان کانون ضدیت با حقیقت و دشمن اصلی و بلکه تنها دشمن حقیقت است و در عین حال تنها تشنه حقیقت است. از این دیدگاه حقیقت همان سرالاسرار است که هر عارفی به زبان استعاره و الفاظ و امثال هزارتوی خود اشاراتی به حقیقت می کند که هر کسی می تواند مطابق میل خود از آن برداشتی کند. و اصلاً خود عارفان سرگشته و دیوانه کوی حقیقت هستند که بهمان شدت که به آن عشق می ورزند از آن می نالند و خون دل می خورند.

از کتاب حقیقت چیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۲کتاب صوتی (۱) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۲) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۳) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲کتاب صوتی (۴) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه زمان

فلسفه زمان – دوستی و زمان

۳۵- من حتی دیگر تعجب نمی کنم که فقط تبسم می کنم. لبخند ابدی و منجمد شده بودا را اینک بهتر درک می کنم. چرا باید از تباه شدن و نابودی هراسید. این بی ایمانی است به وجود. این کفر است. و تازه مگر چه اشکالی دارد در حالیکه لبخند می زنم کمی هم گهگاهی در دلم گریه کنم. آیا می ترسم که ایمانم خدشه دار شود؟ تازه مگر چه اشکالی دارد که ایمانم خدشه دار شود. ایمان خدا هم خدشه دار است وگرنه مرا نمی آفرید و هیچ چیزی نمی آفرید.

۳۶- براستی که چه عالی گفت آن عارف بزرگ که : زمان ، چشم زخم ابلیس است به انسان. ولی درست تر این بود که بجای «زمان» از «گذشت زمان» مترادف چشم زخم ابلیس سخن می گفت. «زمان» لطف خدا به انسان است از غایت عشق.

از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب:

زمان و خدا،دوستی،شناخت،اخلاق،زنان،خواب،اراده،ازدواج،تکنولوژی،تغذیه،حکومت،بازی،حافظه،ماده،قلم،موسیقی،سینما،گذشت زمان،جان،جنگ،اسطوره،تقدیر،بیماری،مالکیت،روابط اجتماعی،ناجی،تناسخ،نبوت،آزادی،و زمان من

۳۱ – کتاب صوتی (۱) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۲) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۳) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۴) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۵) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۶) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۷) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب صوتی (۸) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۳۱ – کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

در طول تاریخ بشری زنان مردنما یا مردوار همواره اتگشت شمار و کمیاب بوده اند همانطور که مردان زن وار. ولی در تمدن جدید که همان تمدن صنعتی و کتابی می باشد که بزرگترین ویژگی ذاتی اش همسان سازی بوده است پدیده زن واری مرد و مردواری زن نیز بشدت در حال وقوع می باشد و جهان گیر می گردد. بنابر این این یک پدیده ماشینی می باشد که بحث تخصصی آن شاید اساساً مربوط به پدیده ماشینیزم گردد که همانا جنون همسان سازی صوری عالم و آدم است که شعار برابری و آنچه که امروزه عدالت اجتماعی نامیده می شود نیز محصول همین وضع می باشد. بنابر این لااقل از این دیدگاه و با درک این وضعیت جدید بشری بهتر می توان فرق بین زن سنتی و زن مدرن را درک کرد که این فرق بدین لحاظ به همین شدت شامل حال مرد سنتی و مرد مدرن نیز می شود. 

از کتاب فلسفه وجودی زن تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۰کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۴) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۵) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۶) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۷) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۸) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰کتاب صوتی (۹) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۳۰ – کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

بیشتر بخوانید
فلسفه غرایز

فلسفه غرایز : سلطه گری

هر یک از غرایز روانی بدون یک یا همه سائر غرایز جسمانی نه معنا و نه انگیزه ای دارد و نه زمینه و ابزار عمل. آنچه که تکبر و خود-پرستی و خود-برتربینی و سلطه گری و تجاوز و ظلم نامیده می شود که همه غریزه واحدی است نیز بدون غرایز جسمانی امکان ظهور ندارد و سرچشمه و منبع تغذیه ای هم جز غرایز جسمانی ندارد. تکبر در معنای نهائی اش در روش و حالت خوردن و خوابیدن و جماع، حرف زدن و کار کردن و بازی نمودن و جلوه گری و آداب روابط اجتماعی است که خود را نشان می دهد و اینکه از میزان تکبر هر فردی هیچکس جز اعضای خانواده و مخصوصاً همسر آدم خبر ندارد به دلیل درگیریهای غریزی می باشد که شاهد بر واکنش های غرایز او هستند.

از کتاب فلسفه غرایز استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب:

نفس کشیدن-خوردن-جماع-خوابیدن-بازی و کار-عشق-اندیشه-ایمان-خویشتن داریسلطه گری-خانواده-طبیعت-آموزش-اقتصاد-حکومت

۲۹ – کتاب صوتی (۱) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۲) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۳) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۴) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۵) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۶) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۷) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب صوتی (۸) فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۹ – کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

بیشتر بخوانید
فلسفه ارتباطات (وجود سوم)

فلسفه ارتباطات (وجود سوم)

۱۷- نیمه دوم عمر که قلمرو وجود دوم است خود به خود عرصه سست شدن بنیادهای وجود اول است یعنی عرصه ضعف غرایز و قوای مادی وجود اول. یعنی قوت و میل و امکان بلعیدنها بتدریج کاهش می یابد. پیری و سستی و بیماریها زمینه های اصلی این وضع را پدید می آورند. نیمه دوم عمر عرصه کاهش وجود اول است. این کاهش زمینه رویش و افزایش وجود دوم است. اگر هر گبری به پیری پرهیزگار می شود به همین معناست.

۱۸- مسلم است که از چشم ذات انسان هیچیک از این دو وجودی که محصول داده شدگی و پس گرفتگی است وجودی رضایتبخش نمی باشد و بلکه به صورت دو جبر وجودی و دو وجود جبری است و لذا انسان در قبال این دو وجود چه مسئولیت و اختیار و انتخابی می تواند داشته باشد که از بابت آنها مواخذه شود و تعهدی داشته باشد زیرا چون و چرا و دخل و تصرفی در کلیت و ارکان این دو وجود نمی تواند داشته باشد.

۱۹- آیا انسان نبایستی در صدد وجود سومی باشد؟ آیا نبایستی طالب وجود دیگری در ورای این دو وجود باشد؟ بهر حال وجود سومی هم در جریان و زیر پوست این دو وجود حضور دارد که شاهد بر این دو است و در قبال فعل و انفعالات این دو واکنش نشان می دهد. این وجود سوم را می توان وجود عرفانی و شهودی نامید: وجود شاهد و ناظر بر کل واقعه وجود انسان در جهان خاک.

از کتاب فلسفه ارتباطات 

استاد علی اکبر خانجانی

۲۸کتاب صوتی (۱) فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

۲۸کتاب صوتی (۲) فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

۲۸کتاب صوتی (۳) فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

۲۸ – کتاب فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

بیشتر بخوانید
چه باید کرد
چه باید کرد
این نخستین رساله عملی است که در کلیه امور دین و دنیا و سلامت و هدایت در طی این قرون اخیر و در عرصه تمدن معاصر جهان و بخصوص جهان اسلام و تشیع بر اساس مسائل مسائل و نیازهای انسان مدرن و به زبان زمانه به رشته تحریر در آمده است که کلیه مسائل بنیادی انسان امروز و اکثر مسائل جزئی روزمره را در بر دارد و …
۲- «حرام» آن است که انسان را در درجه اول در حیات این دنیا و متعاقب آن در حیات باطنی و اخروی دچار عذاب می سازد بی آنکه هیچ رشد و نجاتی به همراه آورد و فقط موجب استهلاک و پوچی و تباهی می شود و کل سرنوشت را به بن بست و خطرهائی بزرگ و علاج ناپذیر می اندازد.
۳- «حلال» آن است که موجب می شود رحمات و نعمات مادی و معنوی این دنیا برای انسان حل و گوارا شود و انسان را سلامت و تعادل و رشد و عزت عطا می نماید و از گرایش به حرامها بازداشته و از سقوط در ورطه امراض بزرگ و عذابهای تباه کننده مصون می سازد.
از کتاب چه باید کرد
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست کتاب:
شغل و درآمد اقتصادی-تغذیه-سکونت-استراحت و تفریحات-ازدواج-مسائل جنسی-مسائل اخلاقی و اقتصاد زناشوئی-طلاق-تعلیم و تربیت-بهداشت و درمان-جامعه و سیاست-عبادات و تزکیه نفس-آداب مخلصین-شرایط مراد و مرشد و وظایف مرید و شاگرد-هفت وادی انسانیت: وادی جهالت و غرایز، حجت های غیبی و متافیزیکی دین، توبه و طلب و اطاعت، محبت و اخلاص، فراق و خلقت نوین، توحید و امامت، فقر و فنا و خلافت
۲۷کتاب صوتی (۱) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۲) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۳) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۴) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۵) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۶) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۷) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۸) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷کتاب صوتی (۹) چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
۲۷ – کتاب چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹
بیشتر بخوانید
اینست انسان – هنر از میان برخاستن
اینست انسان
تن همچون قطعه گوشتی است که در زیر تابش روح که همچون آفتاب است قرار دارد و بخاری که از تن تحت الشعاع آفتاب بر می خیزد انسان است. انسان محصول امر روح بر تن است. بارش روح بر تن. پس انسان موجودی «برخاسته» می باشد و رشد انسانی همانا مراحل این برخاستن است که خواه ناخواه این برخاستگی بطور کامل در واقعه مرگ ممکن می شود.
انسان نه تن است و نه روح و حتی اعمال و افکار و احساسات نیز نیست و حتی آن جریانی که از طریقش احساس تبدیل به اندیشه و آنجا به فعل در می آید نیز نیست. انسان حتی صفات هم نیست: خوب، بد، زشت، زیبا، عالم، جاهل، ظالم، عادل و … . انسان هیچ کدام از معانی و ماده ای را که به خود نسبت می دهد نیست. او فقط به «خود» نسبت می دهد و همین نمایانگر این حقیقت است که انسان غیر از اینهاست….
از کتاب اینست انسان 
استاد علی اکبر خانجانی
فهرست کتاب: 
از میان برخاستن-یاری-اعمال-احساسات-اندیشه-سخن-حواس-قدرت-روزمرگی-جمعیت و اخلاق-سیاست و مدیریت-صنعت-هنر-اعتیاد-تعلیم و تربیت-دوستی-شناخت-بیماری و مرگ-خانواده-دولت-مفاسد بشری-انسانیت-انسان برخاسته از میان-اراده-گناه-من و تو-خداشناسی-عشق
۲۴- کتاب صوتی(۱) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۲) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۳) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۴) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۵) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۶) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۷) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۸) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۹) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۰) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۱) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۲) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۳) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۴) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۵) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۶) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۷) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب صوتی(۱۸) اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
۲۴- کتاب اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) – ۱۳۷۸
بیشتر بخوانید