راه یگانه شدن

راه یگانه شدن

۰+۱+۱۳۸- کسی که نتواند یگانگی را یعنی فنا را دوست داشته باشد، نمی تواند هیچکس را دوست بدارد. عشق همان عشق به فنای خود است که چشم انسان را به موجودات که هر یک جمالی از یگانگی اند باز میکند. کسی که نمی بیند چگونه می تواند عاشق باشد. اینست یگانگی!

۰+۱+۱۳۹- کسی که شکم پرست باشد نمی تواند یگانه باشد زیرا شکم هر چیزی را دو گانه می کند: خوشمزه و بدمزه! … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۴۵- عشق به بی تائی! فقط انگشت شمارانی دارای این عشقند و اینان واحد انسانیت هستند… اینست یگانگی!

۰+۱+۱۵۸- انسان خلق شده تا یگانه شود یعنی بوجود آید. این واقعه یا بواسطه ناکامی و عذابها ممکن می شود و یا بواسطه جهاد بر علیه دل خویشتن. اولی وجودی جهنمی است و دومی هم وجودی بهشتی … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۵۹- هیچکس نمی تواند بر علیه دل خویش عمل کند الا به یاری انسانی یگانه که دلش محل حضور و اقامت یگانه(خدا) است. کسی که تسلیم انسانی یگانه می شود. اینست یگانگی!

۰+۱+۱۶۵- نشانه دوست داشتن همان اطاعت بی چون و چراست و بی مزد و منت و بی حساب و کتاب. و این راه یگانه شدن است … اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی انسان کامل جلد دوم

کتاب صوتی انسان کامل جلد دوم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

  ۸۲- کتاب صوتی (۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۳۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4

بیشتر بخوانید
یگانگی ۲

یگانگی

۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!

۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!

۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۰- خویشان نامحرمند … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۲- از چیزی بترس که نمی ترسی … اینست یگانگی!

۰+۱+۹۹- یگانه در مقابل بیگانه است و هر دو از مصدر «گنه» می باشد. آنکه گناه خود را می پذیرد یگانه است و آنکه گناه خود را به دیگران می دهد بیگانه است. آنکه گناه خود را می پذیرد بی گناه می شود و آنکه گناه خود را نمی پذیرد گناهکار است … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۰۰- هر آنچه که از انسان صادر می شود یا گناه است یا بزودی علت گناه می شود. اعمال نیک نیز موجب کبر و غرور و سلطه و ستم می شوند. زیرا اصلاً اظهار و ادعای وجود تماماً گناه است زیرا دروغ است. ولی آنکه گناه کل موجودیتش را به گردن می گیرد و از آن توبه می کند پاک می شود و صاحب وجود می گردد … اینست یگانگی!

۰+۱+۱۲۱- صدق یعنی یگانه شدن ظاهر و باطن. ولی این یگانگی آنگاه رخ می دهد که ظاهر و باطن به کمال ضدیت با یکدیگر رسیده باشد. اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

  ۷۳- کتاب صوتی (۱) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۲) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۳) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۴) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۵) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۶) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۷) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۸) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۹) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۰) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۱) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۲) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

۷۳- کتاب صوتی (۱۳) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

نشانی تلگرام: khodshenasi4

بیشتر بخوانید
یگانگی

یگانگی

۰+۱+۳۱- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند … اینست یگانگی!

۰+۱+۳۲- بشر در طی هزاران سال نمایش عشق و عقل و وفا و وجدان بالاخره خسته و هلاک شد و تصمیم گرفت مدرن شود… اینست یگانگی!

۰+۱+۳۴- هیچکس نمی تواند به موقعش حرفش را بزند زیرا زمان به آخر رسیده است لذا هیچکس حرفی نمی زند الا اینکه نادم می شود. و اینست که همه حرفها مسخره است و جز حرفهای مسخره (طنز) شنونده ای ندارد… اینست یگانگی!

۰+۱+۳۷- هر عملی رسوا کننده خدا نبودن بشر است. بدین گونه خدا شناخته و معرفی می شود در بشر… اینست یگانگی!

۰+۱+۴۲- کسی که خودکشی می کند کسی را سراغ دارد که می داند با این کارش او را دوست خواهد داشت … اینست یگانگی!

۰+۱+۳۳- آنکه یگانگی را فهم و تصدیق کند می تواند خودش را فهم و تصدیق کند و یگانه باشد در غیر اینصورت دوگانه است در هیکلی یگانه … اینست یگانگی!

۰+۱+۵۸- کسی که فنا را دوست نداشته باشد خدا را دوست ندارد و از خودش نیز بیگانه و بیزار است … اینست یگانگی!

۰+۱+۶۶- آنکه شاکی از هستی خویش است مریض (راضی شده) می شود تا راضی شود به نیستی خویش … اینست یگانگی!

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ 

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه وجودی زن
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۱۰

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 

۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.

۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را هم بداند زیرا آنان قدر خویش را نمی شناسند.

۱۹۴۵- کسی که قلباً می خواهد عاشق کسی شود عاشق اوست.

۱۹۴۷- مومن بودن، نفرت قلبی از کافران نیست.

۱۹۵۳- تا از چیزی نفع یا ضرر می بری از حقیقت آن غافلی.

۱۹۵۷- انسان حتی در اوج بدکاری اش نیز سعی دارد که تبهکاری خوب باشد.

۱۹۶۲- هر نوع وراثتی اعم ژنتیکی و تاریخی و جغرافیائی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی و فرهنگی و غیره هیچ اثری در سرنوشت نهائی یک فرد ندارد.

۱۹۶۸- هر چه را که بد می دانی نمی فهمی. خوب فهم کن تا خوب بدانی.

۱۹۷۴- هر منافقی یک روزی طعم ایمان را چشیده است و همین است راز عذاب مضاعف او نسبت به کافران و راز خسرالدنیا و آخرت شدن او.

۱۹۸۹- کافر از زشتی ها لذت می برد و از زیبائیها اندوهگین می شود و مومن به عکس. ولی مخلص از زشتی و زیبائی به یک میزان لذت می برد و اندوهگین می شود.

از کتاب حق الیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام: khodshenasi4

دانلود همه کتاب ها(متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد سوم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی (۱) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۲) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۳) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۴) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۵) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۶) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۷) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۸) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۹) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۰) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۱) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۲) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۳) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۴) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۵) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۶) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۷) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۸) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۹) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

نشانی تلگرام: khodshenasi4

بیشتر بخوانید
حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)-۹

حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)

۱۸۴۸- حلقه مفقوده داروین بین میمون و انسان همانا « روح » است.

۱۸۶۴- میزان رشد همانا میزان پیش روی در حقیقت مرگ و فناست.

 

۱۸۶۵- با مرگ، دوران بخود آئی جبریِ تو آغاز می شود.

۱۸۷۴- تا زمانی که نتیجه اعمال خود را پیشاپیش معلوم و منظور می کنی جاهلی.

 

۱۸۸۹- کافران همواره دیگران را مسئول اعمال و وضع خویش می شمارند و مومن فقط خودش را مسئول وضع و اعمال خویش می داند و مخلص فقط خدا را مسئول اعمال خویش می داند. و اما منافق همواره خدا را مسئول بدیهای خود می داند و خود را مسئول خوبیهای خود.

۱۹۰۲- اگر صادقانه تلاش می کنی که خوب باشی ولی نمی توانی، بدان که در حال خوب شدن هستی.

۱۹۰۵- اصول باطنی دین اسلام چنین است: زخود-گریزی، خود-آشنائی، و زخود-رهائی.

۱۹۱۷- عالیترین ایثار والدین و ریشه ای ترین تعلیم و تربیت فرزندان اینست که والدین خطاهای خود را در مقابل فرزندان اقرار داشته باشند.

 

۱۹۲۷- همین که دیگران را ذاتاً پلید و بد نبینی و کسی را خصم خود نیابی در حالِ متحول ساختن آنان هستی حتی اگر در غار زندگی کنی. اینست انقلاب حقیقی و سوسیالیزم عملی و بی انتظار.

از کتاب حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4

همه کتاب ها ( متنی و صوتی ) در سایت Nooreomid.net

 

بیشتر بخوانید