رابطه دنیا و آخرت

رابطه دنیا و آخرت
آنچه که در معرفت قرآنی بوضوح در می یابیم و نیز صدھا حدیث از نبی و امامان ، آنچه که مرز دنیا و آخرت
را تعیین می کند مرگ جسمانی نیست . مرگ جسمانی ، انسان را به جھانی برتر می

بیشتر بخوانید