معمای آرام و قرار

معمای آرام و قرار 
۴۳۶- آرام و قرار گرفتن یعنی آرام و قرار گرفتن در خویشتن! آیا نه اینست؟
۴۳۷- ولی گویا هیچکس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به کسی نمی

بیشتر بخوانید
راه دین

دین

۲۳۲- …دین اگر نیاز باشد هدایت کننده و سلامت بخش است و اگر وظیفه و وسیله باشد گمراهی مضاعف می آورد و اگر دسیسه باشد ره صد ساله تباهی را در بشر هموار می کند…. آنهائی که سرآغاز دین و دین داری را

بیشتر بخوانید
آرامش دل در آخرالزمان

آرامش دلها
 
۴- و لذا برای اهل ایمان هیچ نیازی حیاتی تر از نیاز به آرامش و اسکان در دل خویش و اتکا بخویش نیست بخصوص در آخرالزمان که عرصه اشد تحولات و انقلابات و آفرینش ها و پدیده های نوین و جنبش ها

بیشتر بخوانید
ازدواج امروزه جوانها – سنت و مدرنیزم

ازدواج امروزه جوانها – سنت و مدرنیزم
۱۳۲ – امروزه بخصوص در جوامع اسلامی که آخرین روزهای نژادپرستی سنتی خود را سپری

می کنند وضعیتی برزخی و بغایت منافقانه ای پدید آمده و آن تذبذب و التقاطی از ارزشهای

سنتی

بیشتر بخوانید
حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
انسان کامل در جهان مدرن

انسان کامل در جهان مدرن
انسان کامل در عرفان اسلامی ھمواره به لحاظ ماھیت باطنی و معنوی تعریف شده است و تقریباً ھیچ
نشان و آدرس بیرونی ندارد که انسان کامل اصولاً در جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی چگونه زیستی
دارد.
انسان کامل

بیشتر بخوانید
حسد : شعله ای از آتش دوزخ

حسد : شعله ای از آتش دوزخ
سرنوشت ھر کسی معلول نگاھی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواھی است . بشریت به
تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می

بیشتر بخوانید
آنچه هست دلیل آِنچه نیست :

آنچه هست دلیل آِنچه نیست :
ادب ناپذیری دلیل فقدان وجدان است .
نصیحت ناپذیری دلیل فقدان دین است.
محبّت ناپذیری دلیل فقدان دل است .
وظیفه ناپذیری دلیل فقدان عھد است.
عرف ناپذیری دلیل فقدان آدمیّت است.
آرامش ناپذیری دلیل فقدان ایمان است.
ھمسر

بیشتر بخوانید
مصاحبه ای با یک لاابالی

 

مصاحبه ای با یک لاابالی
 
از آدم لاابالی پرسیدم : چرا اینقدر لاابالی و بی نظم و
برنامه هستی و گند، همه اطرافت را گرفته است ؟
 
گفت : اراده ام در دست خداست و من جز تحت امر او عمل

بیشتر بخوانید