با گناهکاران

با گناهکاران
گوش فرا دهید ای اهل دین، چه عالم و چه عامی:
آنچه را که شما گناه می نامید من آنرا عذاب می دانم:دزدی، زنا، دروغ، جفا، وقاحت و خشونت. اینان اجتناب ناپذیرند، اینان معلولند.
گناهان شما در سر شماست در ذهنیت و شیوه

بیشتر بخوانید