کتاب صوتی معمای آزادی

کتاب صوتی معمای آزادی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۳۴– کتاب صوتی (۱) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۲) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۳) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۴) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب معمای آزادی  – ۱۳۷۹
همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و

بیشتر بخوانید
حکومت عادل

حکومت عادل

۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر کسی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و دولتمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند

بیشتر بخوانید
حق انسان بودن و آزادی بیان

برتر از جان

آن حقی که در انقلاب ۵۷ از نفس ناطقه مردم ایران قیام کرد حق آزادی بیان بود که آرمان مشترک همه افراد و گروه ها بود یعنی حق انسان بودن! و مردم ایران در آن قیام بر آستانه خلق جدید انسان

بیشتر بخوانید