چنین می گوید اَبَر انسان

اَبَر انسان:
هر انسان اهل معرفتی در اعماق وجدان و ذات خویشتن حضور کسی را درک می کند که به مثابه کمال مطلق خویشتن است و همانست که باید باشد. او همان امام غایب است، همان ناجی موعود اوست. ابَر انسان است.
آدمی به میزانی

بیشتر بخوانید