خناس و اجنه و شیاطین

خناس
۱- سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هائی است که در مکه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد بنیاد مردم شناسی قرآنی را رقم می زند:« بگو پناه می برم به مربی مردم، معبود مردم، و صاحب مردم از شر

بیشتر بخوانید
بی پیر مرو ظلمات !!

بی پیر مرو ظلمات !!
 
این ضرب المثل عرفانی در زبان ما حاکی از عمق فرھنگ ماست . ظلمات کجاست ؟
ھمانا جھان تاریک ھزاران لای باطن ماست . و این بدان معناست که بی چراغ راه که ھمان پیر روحانی و
امام

بیشتر بخوانید
روانشناسی آدم خود بزرگ بین

روانشناسی آدم خود بزرگ بین
تلفن زنگ می زند و گوشی را بر می دارید و جز صدای الو الو چیزی نمی شنوید گوئی این شمائید که با
او تماس گرفته اید ونه او. آنقدر الو الو می کند تا شما او را بشناسید

بیشتر بخوانید
فلسفه جنایت

فلسفه جنایت
 

« جنایت » به لحاظ لغت از ریشه « جن » است پس معنای لغوی آن جن زده گی تا سر حد فعالیت و به سر
انجام رسیده گی می باشد لذا غایت جنون می باشد.
جنون یعنی رسوخ

بیشتر بخوانید
دین کفر و دین ایمان

دین کفر و دین ایمان
بسیاری می پندارند که کفر ھمان بی دینی یا ضدیت با دین است درحالیکه این جاھلیت است . دین اکثر
مردمان در حین عبادات و رعایت شریعت ھا ، ھمانا کفر است . دین کفر دین عاریه ای و موروثی

بیشتر بخوانید