حکمت جاوید

آنکه ایمان ندارد…
آرامش ندارد .
ادب ندارد .
عزّت نفس ندارد .
اتکاء به نفس ندارد .
وفا ندارد .
جدیّت ندارد .
محبّت ندارد .
دوست ندارد .
اعتماد ندارد .
عقل ندارد .
نظافت ندارد .
باوری ندارد .
ھوش ندارد

بیشتر بخوانید
دو قلوهای بشری

دو قلوهای بشری:
عشق و نفرت
حماقت و شقاوت
لوده گی و لا ابالیگری
دین و علم
ادب و معرفت
صبر و خداشناسی
بزدلی و عربده
صداقت و شھامت
قناعت و آزاده گی
بوالھوسی و بی وفائی
وقاحت و غرور
بی غیرتی و خیانت
بیشتر بخوانید

ادب: ظرف ادراک

 
ادب: ظرف ادراک
ھمانطور که برای دریافت غذا و اشیای مورد نیاز خودمان نیازمند اعضائی چون دست و دھان و پاھا
ھستیم و برای حفظ آن نیازمند بدن و شکم ھستیم یعنی محتاج اعضای دریافتن و ظرف داشتن می
باشیم. جھت دریافت و

بیشتر بخوانید
آنچه هست دلیل آِنچه نیست :

آنچه هست دلیل آِنچه نیست :
ادب ناپذیری دلیل فقدان وجدان است .
نصیحت ناپذیری دلیل فقدان دین است.
محبّت ناپذیری دلیل فقدان دل است .
وظیفه ناپذیری دلیل فقدان عھد است.
عرف ناپذیری دلیل فقدان آدمیّت است.
آرامش ناپذیری دلیل فقدان ایمان است.
ھمسر

بیشتر بخوانید
فرق عشق و هوس

فرق عشق و هوس
عشق ھمان ھستی بخشیدن است و عشق پذیری ، ھستی مندی است .
اکثر ما ھوسھای دمدمی خود را عشق ھای خود می پنداریم . این نوع عشق کاذب و جاھلانه فقط در
مواقع بروز نیاز و ھوس و شھوت و

بیشتر بخوانید