سرآغاز عاشق شدن

سرآغاز عاشق شدن
غایت سرنوشت هر بشری تنهائی کامل اوست. هر چه سریعتر و خالصانه تر به این غایت خود برسد از عذابها رسته است و بمیزانی که از این غایت می گریزد مجبور به خود-فریبی و مردم-فریبی می گردد و جز رسوائی و خفت

بیشتر بخوانید