ازدواج و زناشوئی و تنهائی

ازدواج و زناشوئی
این را بدان که تا یکی هستی و مجردی با خودی پس تنها نیستی و چون دو تا شدی بی خودی و لذا تن تو ها و هویش در می آید از بی کسی اش. زیرا روحت در همسر تو جا خوش

بیشتر بخوانید
ازدواج و زناشوئی – آدم و حوا

ازدواج و زناشوئی
رابطه زن و مرد هم یکی از این ارتباطات است و بلکه شدیدترین ارتباط انسان در جهان است و عمیق ترین مبادلات در این رابطه رخ می دهد زیرا روح با تمامیت خودش در این رابطه وارد می شود و لذا روحانی

بیشتر بخوانید
زناشوئی مالیخولیائی ( آخرالزمان زناشوئی)

زناشوئی مالیخولیائی
( آخرالزمان زناشوئی)
 
آخرالزمان ھویت مردانه ھمانا به آخر رسیدن مرد با مردانگی خویش است ھمانطور که آخرالزمان ھویت
زنانه ھم به پایان رسیدن زن با زنانگی خویش است .
به بیان دیگر این ھمان به پایان رسیدن ھویت مادری زن

بیشتر بخوانید
برابری : سرّالاسرار تمدن بشری

 
برابری : سرّالاسرار تمدن بشری
تمدن به معنای گردھمائی و تجمع افراد بشری ھست که موجب پیدایش مدینه ھا (شھرھا)گشته است
که ھسته نخستین این گردھمائی ازدواج وتشکیل خانواده است . وقتی قرار است که دو نفر یا چند نفر
انسان برای ھمیشه

بیشتر بخوانید
ازدواج ایده آل چیست؟ – وحشت انتخاب همسر

ازدواج ایده آل چیست؟
 
ازدواج به معنای واقعه ای که کارگاه خلقت تاریخی بشر است و نیمی از دین و اساس مدنیت و رشد
انسان است در واقع عرصه دگر شدن است.غیر شدن است چرا که اگر رشد از تغییر است تغییر ھم
بمعنای

بیشتر بخوانید