شکست در زندگی و اعتیاد

شکست در زندگی و اعتیاد
تمامی همّ و غمّ بشر در طول زندگی این است که برتری خود را به دیگران اثبات کند و حال هنگامی که او در زندگی شکست می خورد و در آرزوئی ناکام می شود دو راه پیش روی دارد: اگر

بیشتر بخوانید
عذاب و معرفت

عذاب و معرفت
با نظری به زندگی معتادان که از مظاهر درجه یک رسوائی و عذاب و بدبختی هستند متوجه نکاتی می شویم که ما را در درک و حقانیت این عذاب یاری می دهد. تکبر و غرور بسیار افراطی و خود-پرستی تا سرحد ستمگری

بیشتر بخوانید
زمان تنهائی

زمان تنهائی
آخرالزمان، عرصه تنهائی انسان است. عرصه ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچکس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا

بیشتر بخوانید
هر که کبرش بیش اعتیادش بیشتر

هر که کبرش بیش اعتیادش بیشتر
.. یعنی هر چه که انسان میل به خودنمائی بیشتری داشته باشد تا مطلوبتر و مقبولتر و محبوبتر واقع شود یعنی هر چه که بشر متکبرتر و مغرورتر باشد و غیرپرستی اش یعنی مردم پرستی اش شدیدتر باشد خواه

بیشتر بخوانید
تنها راه و روش پیشگیری از اعتیاد

 
پرھیز از روابط نامشروع جنسی .
ازدواج را برنامه درجۀ اوّل زندگی قراردادن .
القای ولایت شوھر بر زن و پذیرش ولایت از جانب زن .
ایجاد رابطه صمیمی و صادقانه در میان اھالی خانه .
متوقف ساختن تبلیغات علم پرستی و مدرک گرائی

بیشتر بخوانید