امام زمان کیست؟ معنای انتظار و ظهور ناجی

امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود:
۲- امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود، تنها ایمان و اتصال بشر آخرالزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عیناً و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و

بیشتر بخوانید
نجات، انتظار و ظهور ناجی خصوصی و جهانی امام زمان

امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود:
۲- امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود، تنها ایمان و اتصال بشر آخرالزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عیناً و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و

بیشتر بخوانید
امامت در اسلام و تشیع و تبیین عملی آن در جامعه مدرن امروزی

امامت در اسلام و تشیع و تبیین عملی آن در جامعه مدرن امروزی

مظلومیّت تاریخی حسین (ع) (خلیفه ناکام)
مظلومیّت حسین (ع) در دوران حیاتش نیز دوگانه بود. یکی آن بود که امویان کردند ولی بدتر از آن خیانت شیعیانش در کوفه

بیشتر بخوانید
علائم ظهور امام زمان (عج):

علائم ظهور امام زمان (عج):
 
گرایشات کاذب عرفانی
به لحاظی عصر جدید عصر گرایشات عرفانی در افراد و گروههای بشری است و بدین لحاظ نیز عصری ویژه
بی سابقه می باشد. این پیرایش جهانی حتی در طبقات اشراف و حکومتها و امپریالیستها

بیشتر بخوانید