اعتیاد و از میان برخاستن

اعتیاد و از میان برخاستن
 … ولی در دوران کوتاهی که از طریق روان درمانی مشغول معالجه معتادین به مواد مخدر بودم و بسیاری از آنها را ترک دادم به ناگاه مواجه با حقیقت تلخی شدم و آن این بود که دیدم ظلم بزرگی به

بیشتر بخوانید