انتقام الهی

انتقام الهی
۴- «کیست ظالمتر از کسی که به آیات و نشانه های الهی متذکر شد و آنها را درک نمود و سپس روی گردانید. بدرستی که ما انتقام می ستانیم.» سجده ۲۲- پس کسی که نشانه های حق وجودش را دید و فهمید و

بیشتر بخوانید
مهر جدائی

مهر جدائی
عموم آدمھا جدائی ھا را به حساب عداوت می گذارند و لذا از طرف مقابل خود کینه می کنند در حالیکه
اتفاقاً این جدائی ھا میتواند مھلت کینه زدائی باشد و از راه دور پاکترین دوستی را خلق کند و این دوستی
بیشتر بخوانید

عشق یعنی چه؟

عشق یعنی چه؟
عشق طبق تعریف که در قلمرو عمل فقط با ایثارمعین می شود چیزی جز عشق خوبی به بدی نیست .
که ازلیت این عشق منجر به خلقت عالم و آدم شد که عشق وجود به عدم بوده است.
عشق خوبی به

بیشتر بخوانید
احمقانه ترین انتقام

احمقانه ترین انتقام
اصولاً آدمی اگر بتواند عزت و لذت و قدرت حاصل از عفو را درک کند ھرگز حاضر نیست که از شقی
ترین دشمنانش که اشد ستمھا را به او کرده اند انتقام بستاند. ھر چند که بسیار اندکند انسانھائی
که اصلاً

بیشتر بخوانید