معنا شناسی – انسان چیست؟

معنا شناسی – انسان چیست؟
۱۳- ولی آیا انسان چیست؟ من خودم چیستم؟ زن و مرد، زشت و زیبا، کافر و مومن، فقیر و پولدار، خوشبخت و بدبخت، سالم و بیمار، جوان و پیر وو … آیا انسان بدین وسیله معنا می یابد و برای

بیشتر بخوانید