کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی یایستی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰
 ۳۶- کتاب

بیشتر بخوانید
قدرت مدیریت و رهبری

قدرت مدیریت و رهبری
۹- انسان بمیزانی که سائر بچه ها را همسان فرزند خود می داند و نسبت به آنها حس مسئولیت می پذیرد بر عرصه رهبری وارد شده است.
۱۰- کسی که در رهبری بر خانواده خود محدود می شود و خانواده اش

بیشتر بخوانید
اینست انسان

اینست انسان
 
۵۶۹- همه آدمها مثل هم هستند همه مخلوق مکان و زمان و شرایط اقتصادی هستند. فقط منم که مخلوق خودم هستم.
 
۵۷۶- هیچکس جز من نمی خواهد خوشبخت باشد. خوشبخت بودن لیاقت و جسارتی عظیم می طلبد.
 
۶۰۹- دیوانه کسی

بیشتر بخوانید
انسان کامل در جهان مدرن

انسان کامل در جهان مدرن
انسان کامل در عرفان اسلامی ھمواره به لحاظ ماھیت باطنی و معنوی تعریف شده است و تقریباً ھیچ
نشان و آدرس بیرونی ندارد که انسان کامل اصولاً در جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی چگونه زیستی
دارد.
انسان کامل

بیشتر بخوانید
انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب

انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب

انسان کامل کیست؟
انسان کامل در جهان مدرن
انسان کامل در عرفان اسلامی همواره به لحاظ ماهیت باطنی و معنوی تعریف شده است و تقریباً هیچ نشان و آدرس بیرونی

بیشتر بخوانید