چه کسی طالب ایمان است

چه کسی طالب ایمان است
۲۹۵- و اما براستی چه کسی طالب ایمان است و یا می تواند باشد که طلبش اجابت گردد؟ یعنی چه کسانی با مطالعه این آثار و خاصه همین رساله می توانند به ایمان زنده به دل گردند و مومن شوند؟

بیشتر بخوانید
ایمان بهشتی و ایمان دورخی

ایمان بهشتی و ایمان دوزخی
طبق معارف قرآنی و نیز مشاھدۀ اجتماعی درک می کنیم که دو نوع ایمان در جھان وجود دارد : ایمان
بھشتی و ایمان دوزخی ! ایمانی که محصول تصدیق و تبعیت اختیاری از حجت ھای الھی و معارف دینی
و

بیشتر بخوانید