کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )

کاتاچوو ( پدیده شناسی بازیهای روانی بشر )
انسان یا در حال تأئید و تصویب خویش است و یا در حال نفی خویش و جنگ با خویش. در هر یک از این دو حالت، حالت دیگری در پس پرده مخفی است و فرماندهی مرموزی را

بیشتر بخوانید