بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن

بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن

۹۲- بزرگترین راز بدبختی انسان مدرن واژگونسالاری ارزشها در اندیشه و روان اوست به گونه ای که هر رحمت ومحبتی را تحقیر و ترحم می یابد و بلکه فقط چاپلوسی و دلبری و طنازی را مهر و محبت می

بیشتر بخوانید