من خوبم زیرا دیگران بدند!

من خوبم زیرا دیگران بدند!
 
خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن ھنر نیست بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن ھنر است .
 
یکی از روشھای توجیه و تقدیس بدیھای خویشتن ، تقبیح و لعن کردن ھمان بدیھا

بیشتر بخوانید
آیا دین ، عاقلانه است؟

آیا دین ، عاقلانه است؟
وقتی می خواھیم دروغی بگوییم دچار اضطراب و پریشانی می شویم و پس از دروغ گفتن ھم تا دم مرگ
نگران رسوا شدن آن ھستیم و آنگاه ھم که رسوا شد اعتماد را نابود کرده و در ورطه بدبینی

بیشتر بخوانید
چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟

(پاسخ به یک سؤال)
مابه ازای ھر یک مقاله یا کتابی که درباره زن وانتقاد به بدیھای زن نوشته ایم دھھا و بلکه صد ھا مقاله و
رساله درباره مرد و بدیھای او نگاشته ایم . و

بیشتر بخوانید
خوش بینی و بد بینی

 
خوش بینی و بد بینی
خوش بینی انسان در مرحله اوّل زندگی حاصل سطحی نگری و بینش کودکانه و بازیگرانه است و بی
مسئولیتی . انسان بمیزانی که به عمق زندگی وارد نشده خود را عالم و بر آستانه سعادت مییابد و
بواسطه

بیشتر بخوانید
خود – بدبینی

خود – بدبینی
 
بد بودن خود و خوب دیدن دیگران از علائم معرفت و فرزانگی است . زیرا کسی که خود را بد ببیند طبعاً
میل به خوب شدن پیدا می کند و ھمین اراده در ذات انسان موتور محرکه تکامل و

بیشتر بخوانید
چند حکایت عرفانی

چند حکایت عرفانی

* از یکی پرسیدم : آیا تعجّب نمی کنی ؟ پرسید : از چه ؟ گفتم : از اینکه آنھمه آدمیان آمدند و مردند و تو
ھنوز ھستی ! گفت : نه . اینکه تعجبی ندارد . گفتم : ولی

بیشتر بخوانید
چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟ (پاسخ به یک سؤال)

 

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟
(پاسخ به یک سؤال)
مابه ازای ھر یک مقاله یا کتابی که درباره زن و انتقاد به بدیھای زن نوشته ایم دھھا و بلکه صد ھا مقاله و
رساله درباره مرد و بدیھای او نگاشته ایم

بیشتر بخوانید