خودشناسی گناه (فلسفه گناه)

خودشناسی گناه (فلسفه گناه)
گناه و پلیدی در عرصه تعریف بکلی متفاوت است از عرصه عمل خویشتن . یعنی ھر آنچه را که ھر کسی
در نفس عمل خود به حساب بزرگواری و قداست و ایثار و عظمت خود می آورد اتفاقاً ھمان گناھان و
بیشتر بخوانید