بیماری و تطهیر نفس

بیماری و تطهیر نفس
۳۶- پس بدان که رجوع به دوا و دکتر خیانتی بزرگ در حق خویشتن است و به مثابه از دست دادن فرصتی کم نظیر جهت تقرب الی الله می باشد و تزکیه و تطهیر نفس. در حالیکه رجوع به دوا و

بیشتر بخوانید