بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 
۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست

بیشتر بخوانید
بیماری ها و روش برخورد با آن

۳- بیماری ها یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان
مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت هائی هستند که موجب
بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان می شوند که در این
صورت انسان بایستی بر آن

بیشتر بخوانید