مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار

مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار
بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان سینه چاک) به

بیشتر بخوانید