تربیت فرزند

فرزند
اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن! در این معنا بمان!
دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو! و این ذات تعلیم و تربیت فرزند

بیشتر بخوانید
راز مگوی عشق

راز مگوی عشق
۴۳- انسان فقط کسی را می تواند قلباً دوست بدارد که وی را
به سوی بی نیازی هدایت کند و نه اینکه نیازهایش را برآورده
سازد زیرا هر نیازی در انسان هر چه بیشتر برآورده شود
حریص تر می شود و فرد

بیشتر بخوانید
انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب (۲)

انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب (۲)

انسان کامل
فلسفه، حکمت، عرفان و تصوّف
بسیاری فلسفه و حکمت و عرفان و تصوف را اموری مترادف می پندارند و به راستی در فرهنگ علوم معنوی ما هیچ تعریف واضحی که حدود این امور را

بیشتر بخوانید