اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت

اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت
۶۷۱- اکثراً بر این باورند که رحمت و محبت یعنی قربان صدقه رفتن و ناز و نوازش کردن و همه امیال طرف را برآورده نمودن و همه اعمالش را تصدیق کردن و او را پرستیدن! این درست در

بیشتر بخوانید