نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی
۴۱- از نشانه های بارز انسانهای مبتلا به عرفانهای دجالی و شیطانی اینست که زندگیشان غرق در تشنج و زجر و افسردگی و پریشانی و هذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی. و از

بیشتر بخوانید
راز نسیان بشری

راز نسیان بشری
« چرا بوجود آمده ام ، برای چه زندگی می کنم و به کجا می روم…؟ »
این صورت مسئله کل حیات و ھستی انسان است و بمیزانی که صورت این مسئله بفراموشی می رود و
آدمی به ورطه نسیان و

بیشتر بخوانید