توقعات

۳۷- باب توقعات 
تو دوستش می داری و آنگاه از او توقع میداری که رعایت خواسته هایت را نماید و بلکه خودش را فدایت کند.چرا؟ این اوست که بایستی چنین توقعی از تو داشته باشد نه تو از او! آیا نه اینست؟ پس تو دیوانه

بیشتر بخوانید